Yi enu ci yí lemɛ ji

Exolɔlɔ koɖo Bibla

Lé woglɔn ta nɔ Bibla, eɖe gɔnmɛ ni do egbe sugbɔ mɛ yí gbemini do to akpo xesexese nɔ wema kpɛtɛwo. Gbesɔ kpe niɔ, nubu ciwo nu wokekeɛ do kpɔtɔ dadasɛ mɔ, nyɔnɔnwi ŋtɔ teŋ yí nyi exolɔlɔ ciwo yí le mɛ. Nɔ èle sɛnsɛn ɖekpokpui mɛ can ɔ, àvakpɔ mɔ Bibla to akpo nɔ wema kpɛtɛwo pleŋ.