Yi enu ci yí lemɛ ji

Eŋwiɖoɖo Yesu Ku

Zozangbe 12 Avril 2025

Zeɖeka le xwe ɖeka mɛɔ, Yehowa Kunuɖetɔwo ɖonɔ ŋwi Yesu ku shigbe lé enui nɛ mɔ: “Míwanɔ ecɛ asɔ ɖonɔ ŋwiŋ.”​—Luiki 22:19, NWT.

Mìyɔkɔ eo nɔ nàva wana cɛ.

Enyɔ Ciwo Amɛwo Biɔnɔ Se Blaŋblaŋ

Gaxoxo nɛni wana lɔ axɔɔ?

Áxɔ gaxoxo ɖeka han.

Fini woawɛ leɔ?

Biɔ Yehowa Kunuɖetɔwo se nɔ woanu fini woawɛ le le míwo gbɔ nɔ eo.

Woana ho gbɔxwe avaa?

Oo.

Woajɔ ho le amɛ shia?

Oo.

Enudodo ɖe koŋ woado avaa?

Ci Yehowa Kunuɖetɔwo deɖo enudodo ɖe ɖɛ koŋ yí donɔ can ɔ, woje agbla yí zɔnnɔ do Bibla nukplamuwo ji yí donɔ enuwo le bubu koɖo susu nywi mɛ. (1 Timɔte 2:9) Deʒan mɔ àdo enu ciwo yí ve ho duu o.

Lé Eŋwiɖoɖo lɔ ayi doɔ?

Le tɔtɔmɛ koɖo vɔvɔnu nɔ bɔbɔ lɔɔ, mìjinɔ ha yí Yehowa Kunuɖetɔ ɖeka donɔ gbe ɖaɖa nɔ mì. Bibla mɛ nuxu ɖeka adre enu ci yí taɖo Yesu ku lɔ le veviɖe koɖo lé mìawɛ akpɔ nyɔna so enu ci Mawu koɖo Kristo wa nɔ mì mɛ.

Hwenu woawa Eŋwiɖoɖo lɔ le xwe ciwo yí gbɔgbɔ mɛɔ?

2025: Zozangbe 12 Avril

2026: Labishigbe 2 Avril