Yi enu ci yí lemɛ ji

Enyɔci ciwo yí li eɖekplɔɖedo

Da ŋkuvi kpɔ nyɔci lɔwo mɛ keŋ ahlɛn nyɔci ciwo yí xo nuxu so Bibla nu. Àkpɔ ciwo yí dre lé Bibla wa ɖaŋ kpenɔdo mì nu ŋtɔŋtɔ do koɖo Yehowa Kunuɖetɔwo dɔwo yí ahlɛn. Hun egbewo dakavi lɔ yí asɔ egbe ɖeka keŋ akpɔ nyɔci hatahata ciwo yí le egbe lɔ mɛ.