Yi enu ci yí lemɛ ji

‘Dra Eŋɛnywi lɔ!’

Exwe 2024 Takpekpegan Yehowa Kunuɖetɔwo Tɔ

Mɛshiamɛ atɛnŋ ava faa Wodejɔnɔ eho le amɛ shi o

Enuvevi Ciwo Yí Le Wana Cɛ Mɛ

Xɔsuzangbe: Va kpɔ kpeɖoji ciwo yí dasɛ mɔ eŋɛnywi ci yí kuso Yesu nu le Eŋɛnywiwema lɔwo mɛ nyi exolɔlɔ ci yí to nyɔnɔnwi so yi gbenɔnɔ nu. Va kpɔ lé Bibla mɛ xolɔlɔ cɛwo atɛnŋ akpedo mì nu le egbɛ mɛ do.

Zozangbe: Enyɔ ciwo wonu ɖɛ so Yesu jiji koɖo hwenu anyi vihwɛ nuɔ? Enyɔnuɖɛ lɔwo vamɛ nyaoa?

Kwɛshilagbe: Woaxo Bibla mɛ nuxu ɖeka ci yí nyi “Enu Ci yí Taɖo Mìdevɔnnɔ nɔ Eŋɛvwinwo O.” Va kpɔ enu ci yí taɖo amɛ miliɔn nɛniɖe kpɔɛni le egbɛ mɛ mɔ, yewole vofamɛ yí kpɔnɔ emɔ nɔ esɔ koɖo kankandoji, ci xexe lɔ dadahɛn doji can.

Exolɔlɔ Fimu

Eŋɛnywi Yesu tɔ: Akpaxwe 1

Klɛnklɛn Adodwi nɔ Xexe lɔ

Lé woji Yesu enujiŋtɔ do yí nyi enuvevi ŋkɔtɔ le enu sugbɔ ciwo yí jɔ le yi vihwɛ mɛ. Efyɔ amɛwutɔ ɖeka jijiɛ mɔ yeawui, eyi taɖo yi jilawo sɔɛ yi Eʒipti. Le yiyi mɛɔ, yi nu kpaca enukplamɛtɔ gangantɔ ɖewo ciwo yí li le yi hwenu. Kpɔ enujɔjɔ cɛwo koɖo ebuwo le fimu kpaxwe ci woma do ve mɛ le Xɔsuzangbe koɖo Zozangbe.

Kpɔ video cɛwo ciwo yí kuso kɔcɛ takpekpegan lɔ nu

Lé mìwo takpekpewo yinɔ doɔ?

Kpɔ enu ci yí àkpɔ emɔ nɔ le Yehowa Kunuɖetɔwo takpekpegan mɛ.

Exwe 2024 Takpekpegan Yehowa Kunuɖetɔwo Tɔ: ‘Dra Eŋɛnywi lɔ!’

Kpɔ enu ci mìakpɔ le kɔcɛ takpekpegan lɔ mɛ.

Akpaxwe Kleŋ Nɔ Exolɔlɔ Fimu: Eŋɛnywi Yesu tɔ

Amɛ sugbɔ nya mɔ lé woji Yesu do nyi enujiŋ. Vɔ nyiwo yí jɔ doŋkɔ nɔ enujɔjɔ dojijɔnɔamɛ cɛ koɖo le yi goduɔ?