TORRE STIʼ NI RAPA Núm. 2 2020 | ¿Xii nga Reinu stiʼ Dios?

Maʼ xadxí rinabadiidxaʼ binni stale cosa de Reinu stiʼ Dios. Lu Biblia nuu respuesta stini.

«Gueeda Reinu stiluʼ ra nuudu», caadxi diidxaʼ ni maʼ guníʼ millón de binni stale biaje

¿Xi naquiiñeʼ gánnanu de Reinu stiʼ Dios para guiénenu oración de padrenuestro?

¿Xiñee caquiiñenu gueeda Reinu stiʼ Dios?

Ora runi mandar binni laca laa, riuu guendanagana guiráʼ ladu.

¿Tuu nga Rey lu Reinu stiʼ Dios?

Gucané Dios ca hombre ni bicaa Biblia para gucaacaʼ caadxi cosa ni gacané binni gudii cuenta tuu nga Rey lu Reinu stiʼ Dios. Binni ni bizaaca guiráʼ ni bizéʼtenu riʼ nga Jesucristu.

¿Padxí guni mandar Reinu stiʼ Dios binni guidxilayú?

Caadxi discípulo stiʼ Jesús gunabadiidxacaʼ laabe padxí guni mandar Reinu stiʼ Dios. ¿Xi bicábibe laacaʼ yaʼ?

¿Xi chiguni Reinu stiʼ Dios?

Nanna Jesús Reinu si stiʼ Dios nga zanda guni chaahuiʼ ca guendanagana nuu lu Guidxilayú. ¿Xi huayuni Reinu stiʼ Dios para guni crenu zuni chaahuiʼ ni ca guendanagana ni nuu?

Guni apoyarnu Reinu stiʼ Dios tiempu riʼ

Guluu Jesús gana ca discípulo stiʼ guyúbicaʼ Reinu stiʼ Dios primeru. ¿Ximodo zanda gúninu ni yaʼ?

¿Xii nga Reinu stiʼ Dios?

Stale binni rinabaʼ lu oración stiʼ gueeda Reinu stiʼ Dios. Peru ¿ñee huanabadiidxaluʼ xii nga Reinu ca ne xi zúnini pur laanu la?