Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

guyé lu índice

¿Xii nga Reinu stiʼ Dios?

¿Xii nga Reinu stiʼ Dios?

Stale binni rinabaʼ lu oración stiʼ gueeda Reinu stiʼ Dios. Peru ¿ñee huanabadiidxaluʼ xii nga Reinu ca ne xi zúnini pur laanu la?

GUIDÚʼYANU XI RUSIIDIʼ BIBLIA

  • ¿Xii nga Reinu stiʼ Dios?

    Laani nga ti gobiernu ni nuu guibáʼ ne Jesucristu nga rey stini (Isaías 9:6, 7; Mateo 5:3; Lucas 1:31-33).

  • ¿Xi zuni Reinu ca pur laanu yaʼ?

    Zunitilú ni guiráʼ ca cosa malu nuu ndaaniʼ Guidxilayú ne zacané ni gapa binni guendariuudxi (Daniel 2:44; Mateo 6:10).

  • ¿Xi riníʼ guyúbinu Reinu stiʼ Dios primeru?

    Riniʼni guni apoyarnu Reinu stiʼ Dios ne gápanu confianza laasi ni nga ni chiguni chaahuiʼ Guidxilayú ne guibáʼ, ne gácacani modo racaláʼdxibe (Mateo 6:33; 13:44).