Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

Libru ne folletu para gacané binni guiene Biblia

Cayuni invitardu lii guni descargarluʼ libru, folletu ne xcaadxi publicación ni zanda gacané lii guni estudiarluʼ Biblia tema pur tema. Laaca zanda gucaadiágaluʼ audio stiʼ ti libru ne gúʼyaluʼ videu ni nuu lu stale idioma ni riníʼ binni ne lu lenguaje de señas.

Gulí ti idioma lu lista riʼ ne bidii clic ra ná «Biyubi» para gúʼyaluʼ guiráʼ ni nuu lu idioma ca. Zanda gucaaluʼ ti ndaa de título ni cuyúbiluʼ ca.

 

MODO GÚ'YALU NI

Nuu cosa ni bidxaa lu ca gui’chi’ ni nuu lu sitiu ri’ ni cadi zeeda lu cani guca imprimir.