Biiyaʼ guiraʼ ni nuu lu sitiu riʼ

Ra rihuinni libru ne revista

Raríʼ zanda gucaadiágaluʼ audio stiʼ ti libru o gúʼyaluʼ videu sin quíxeluʼ ni nuu lu stale idioma ni riníʼ binni ne lu lenguaje de señas. Gulí ti idioma lu lista riʼ ne bidii clic ra ná «Biyubi» para gúʼyaluʼ guiráʼ ni nuu lu idioma ca.

 

TORRE STIʼ NI RAPA

Xi gúninu ti cadi gaca nanaláʼdxinu binni

Ora nanalaʼdxiʼ binni tuuxa runi menu laabe, riguudí o dede runiná laabe. Peru ¿ñee zanda gusaana de gaca nanalaʼdxiʼ binni la?

TORRE STIʼ NI RAPA

Xi gúninu ti cadi gaca nanaláʼdxinu binni

Ora nanalaʼdxiʼ binni tuuxa runi menu laabe, riguudí o dede runiná laabe. Peru ¿ñee zanda gusaana de gaca nanalaʼdxiʼ binni la?

TORRE STI' NI RAPA (REVISTA DE ESTUDIU)

¡GUTANÁ!

TORRE STIʼ NI RAPA

Libru ne folletu

Nuu cosa ni bidxaa lu ca gui’chi’ ni nuu lu sitiu ri’ ni cadi zeeda lu cani guca imprimir.

Xcaadxi herramienta

Biblioteca ni nuu lu Internet (opens new window)

Biquiiñeʼ cani huabee ca testigu stiʼ Jiobá para gánnaluʼ jma de cani zeeda lu Biblia.