AN BARANTAYAN Num. 3 2020 | Waray Kataposan nga Bendisyon han Mahigugmaon nga Dios

Hibaroi kon ano ito, kon kay ano nga makakasarig ka hito, ngan kon paonan-o mo ito makakarawat.

Mahimo Ka Magpahimulos han mga Bendisyon han Dios

Karuyag mo ba mag-ukoy ha kalibotan nga waray na girra, krimen, ngan sakit? Diri ito usa nga inop; saad ito han Dios.

Hinigugma Gud Kita han Dios

Pariho hin mahigugmaon nga tatay, gin-aataman han Dios an iya pamilya. Paonan-o?

Kon Paonan-o Iginsumat han Dios an Iya Mag-opay nga mga Saad

Paonan-o gin-gamit han Dios an mga propeta ha pagsurat han iya mensahe ha aton?

Nabag-o ba an Sinurat nga Pulong han Dios?

Hibaroi an mga nadiskobrehan han mga eksperto mahitungod han Biblia yana.

Mahibabaro Kita Mahitungod ha Dios Tikang ha Iya mga Propeta

Ginbubuligan kita han tulo nga matinumanon nga propeta nga mahibaro mahitungod ha Dios ngan kon paonan-o naton makakarawat an iya bendisyon.

Padayon nga Pag-ampo Para han Pag-uyon han Dios

Paonan-o kita mag-aampo basi pamatian ngan bendisyonan kita han Dios?

Mga Bendisyon Para Hadton Nasugot ha Dios

Hibaroi an duha nga resulta han pagsugot ha Dios.

Kon Paonan-o Magpapakita hin Gugma ha Igkasi-tawo

Diri masayon an pagpakita hin gugma ha iba, pero kaya ito buhaton.

Bibendisyonan Adton Nabulig ha Nanginginahanglan

Paonan-o an pagbulig ha iba magriresulta hin pag-uyon ngan bendisyon han Dios?

Pahimulsi an mga Bendisyon han Dios ha Waray Kataposan

Ano an magigin kahimtang han mga tawo kon tumanon na han Dios an iya saad kan Abraham?

Nahunahuna Mo Na Ba?

Hibaroi an baton han mga pakiana mahitungod ha mga problema ngan ha Dios.