Sumaryo Tikang ha What Can the Bible Teach Us?

Lista hin mga teksto ha Biblia nga naghahatag hin baton ha importante gud nga mga pakiana.

1. Hin-o an Dios?

Iginsusumat han Biblia an personalidad han Dios ngan an iya inaabat ha aton.

2. An Biblia—Libro nga Tikang ha Dios

Kay ano nga naiiba ini nga kadaan nga libro?

3. Ano an Katuyoan han Dios Para ha mga Tawo?

Iginsasaysay han Biblia kon kay ano nga makuri hinduro an kinabuhi, ngan kon paonan-o susulbaron han Dios an problema.

4. Hin-o hi Jesu-Kristo?

Hi Jesus diri la usa nga importante nga tawo nga gin-uunabi ha kasaysayan.

5. An Lukat—Pinakabirilhon nga Regalo han Dios

An pinakadaku nga kapahayagan han gugma han Dios naghahatag ha aton hin waray kataposan nga mga kapulsanan.

6. Makain Kita Kon Mamatay Kita?

An katutdoan han Biblia mahitungod ha kamatayon naghahatag ha aton hin kagawasan tikang ha buwa nga mga katutdoan nga nagpapakaraot ha Dios.

7. Magkakaada Pagkabanhaw!

Ha kamatayon ba natatapos an ngatanan?

8. Ano an Ginhadian han Dios?

Minilyon an nag-aampo nga kumanhi an Ginhadian han Dios. Pero ano an Ginhadian han Dios?

9. Hirani Na ba an Kataposan han Kalibotan?

Natutuman na yana an mga tagna ha Biblia!

10. An Kamatuoran Mahitungod ha mga Anghel

May mga anghel nga karuyag bumulig ha aton; an iba naman karuyag nga dauton kita.

11. Kay Ano nga Duro an Pag-antos?

Kay ano nga gintutugotan han Makagarahum-ha-Ngatanan nga Dios nga magpadayon an pag-antos?

12. Paonan-o Ka Magigin Sangkay han Dios?

Mahigugmaon nga gin-iimbitar kita han Dios.

13. Respetoha an Regalo nga Kinabuhi

An aton panhunahuna ha kinabuhi ngan dugo importante ha Dios.

14. Mahimo Magin Malipayon an Iyo Pamilya

An tagsa nga membro han pamilya may importante nga papel.

15. An Husto nga Paagi ha Pagsingba ha Dios

An ngatanan ba nga relihiyon nabulig ha aton nga makilala an tinuod nga Dios?

16. Pagdesisyon nga Singbahon an Dios

An aton mga desisyon nakakaapekto ha aton pakigsangkay ha Dios.

17. An Pribilehiyo nga Pag-ampo

Igintututdo han Biblia an pagkaimportante han pag-ampo ngan kon paonan-o mag-aampo ha Dios.

18. Kinahanglan Ko ba Igdedikar an Akon Kinabuhi ha Dios Ngan Magpabawtismo?

Ano nga mga pitad an kinahanglan mo himoon antes ka mabawtismohan?

19. Magpabilin nga Duok kan Jehova

Ginbubuligan kita han Dios nga magpabilin nga maunungon ha iya.