Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

Xirhambo Lexi Yaka Eka Un’wana Ni Un’wana!

Xirhambo Lexi Yaka Eka Un’wana Ni Un’wana!

 Xirhambo Lexi Yaka Eka Un’wana Ni Un’wana!

IXIRHAMBO xa yini? Xa ku endzela yin’wana ya tihofisi ta rhavi ya Timbhoni ta Yehovha, leti hi ntolovelo ti vitaniwaka Bethele. Ku na 118 wa tindhawu leti ematikweni yo hambana-hambana. Hakanyingi vaendzi va phofula ku tlangela ka vona loku humaka embilwini hikwalaho ka leswi va swi voneke swi endleka eBethele.

Endzhaku ko vona vatirhi vo tala lava tirhaka hi matimba va ri karhi va tirhela Yehovha hi ntsako ehofisini ya rhavi ya le Mexico, xichudeni xin’wana xa Bibele lexi a xa ha ri muntshwa xi tsakisiwe swinene hi sweswo kutani xi vutisa xi ku: “Ndzi fanele ndzi endla yini leswaku ndzi ta tshama ndzi tlhela ndzi tirha laha?” Xi byeriwe leswi: “Xo sungula, u fanele u va u khuvuriwile. Kutani endzhaku ka sweswo, i swinene ku va phayona—muhuweleri wa nkarhi hinkwawo wa Mfumo.” Jaha leri ri endle leswi ri byeriweke swona, naswona endzhaku ka malembe mambirhi ri rhambiwile leswaku ri ta tirha eBethele ya le Mexico, laha se ri nga ni malembe ya 20 ri tirha kona.

I Yini Bethele?

Hi Xiheveru, “Bethele” swi vula “Yindlu ya Xikwembu.” (Gen. 28:19) Miako leyi nga le tihofisini ta marhavi to hambana-hambana yi tirhiseriwa ku kandziyisa ni ku hangalasa Tibibele ni tibuku leti sekeriweke eBibeleni ni ku nyikela mpfuno hi tlhelo ra moya eka mavandlha ya Timbhoni ta Yehovha emisaveni hinkwayo lama tlulaka 100 000. Vatirhi va le Bethele va kwalomu ka 20 000—vavanuna ni vavasati va swiyimo ni mindhavuko yo hambana-hambana—va tirhela Yehovha handle ka vutianakanyi va tlhela va pfuna vamakwavo va vona va moya nkarhi hinkwawo. Lava se va nga ni malembe yo tala va tirha ntirho lowu wa Vukreste va tirha swin’we ni vantshwa lava hisekaka. Nimadyambu ni hi mahelo-vhiki, swirho swa mindyangu ya Bethele swi hlanganyela ni mavandlha ya le kusuhi ya Timbhoni ta Yehovha eminhlanganweni ni le vutirhelini bya Vukreste. Swi tlhela swi tirhisa nkarhi lowu swi nga endliki nchumu ha wona leswaku swi hlaya Bibele, swi tihungasa swi tlhela swi endla swilo swin’wana swa swona.

Swirho swa ndyangu wa Bethele swi nyikiwa mali yitsongo n’hweti na n’hweti. Swi tiphina hi swakudya swo nandziha ni leswi nga ni rihanyo naswona swi tshama endhawini leyi baseke ni leyi tsakisaka. Makaya ya Bethele a ma akiwanga ku fana ni tihotela to durha. Kambe ma sasekile. Vaendzi va tsakisiwa hi miako leyi khathaleriwaka kahle swin’we ni rivala ra kona ni ntirho lowu hlelekeke ni moya wa musa ni wa ntirhisano lowu nga kona eBethele. Vatirhi hinkwavo va tirha hi ku hiseka, kambe hinkwavo va ni xinghana. EBethele a ku na xihlawuhlawu kumbe ku va munhu a titwa a tlakukile hikwalaho ka ntirho lowu a wu endlaka. Ntirho wun’wana ni wun’wana i wa nkoka, ku nga khathariseki leswaku i ku basisa, ku tirha entangeni, ku sweka kumbe ku tirha evugandliselweni  kumbe ehofisini. Vatirhi va le Bethele va tirhisana leswaku va seketela vutirheli bya Timbhoni ta Yehovha.—Kol. 3:23.

Twana Leswi Vuriwaka Hi Vatirhi Van’wana Va Le Bethele

A hi tweni leswi engetelekeke malunghana vanhu lava nga swirho swa ndyangu lowu nga kona ematikweni yo hambana-hambana. I yini leswi va endleke va lava ku tirha eBethele? Anakanya hi mhaka ya Mario. Loko Mario a va Mbhoni ya Yehovha, a a tirha ntirho lowu hakelaka swinene eka khampani leyi dumeke ya le Jarimani leyi endlaka timovha naswona a swi ta koteka leswaku a tlakusiwa entirhweni. Endzhakunyana ka ku khuvuriwa ka yena, u ye a ya tirha vhiki rin’we eBethele ya le tikweni ra ka vona. U averiwe ku ya pfuneta evugandliselweni. Mario u ku vonile ku hambana lokukulu loku a ku ri kona exikarhi ka vanhu lava a a tirha na vona eBethele ni lava a a tirha na vona entirhweni wa yena wa ku tihanyisa. Hikwalaho u endle xikombelo xa ku ya tirha nkarhi hinkwawo eBethele. Hambileswi maxaka ya yena yo tala ni vatirhi-kulobye a swi va tikela ku twisisa xiboho xa yena, sweswi Mario u tirha a tsakile eBethele ya le Jarimani.

Vanhu vo tala va ta eBethele va nga dyondzelanga ntirho wo karhi. Abel loyi a nga ni malembe ya 15 a tirha eBethele ya le Mexico na yena a a nga dyondzelanga ntirho wo karhi. U ri: “Ndzi dyondze swilo swo tala eBethele. Ndzi dyondze ku tirhisa michini yo gandlisa leyi rharhanganeke. Ndza swi tiva leswaku hi vutivi lebyi ndzi nga na byona, a ndzi ta kuma mali yo tala loko a ndzi nga ri eBethele, kambe a ndzi nga ta swi kuma leswi ndzi tiphinaka ha swona laha—ku hanya vutomi lebyi rhuleke ni lebyi enerisaka laha munhu a nga riki na ku vilela ni ku phikizana loku nga kona emintirhweni yo tala. Ndza swi vona leswaku ndzi kume dyondzo leyinene ngopfu, leyi ndzi pfuneke ku kurisa ndlela leyi ndzi anakanyaka ha yona ni vuxaka bya mina na Xikwembu. A ndzi ta va ndzi nga byi kumanga vuyelo bya muxaka lowu hambi ku ri eyunivhesiti ya xiyimo xa le henhla swinene.”

Ku Endzela Ndhawu Leyi Swi Nga Vuyerisa

Ku endzela eBethele swi nga va ni vuyelo lebyinene eka vuxaka bya munhu ni Xikwembu. Sweswo swi ve tano eka Omar, wa le Mexico. Mana wa yena u n’wi dyondzise ntiyiso wa le Bibeleni. Kambe loko a ri ni malembe ya 17, Omar u tshike ku ya eminhlanganweni ya Vukreste ni ku ya ensin’wini. U hetelele a katseke eka mahanyelo yo biha naswona a rhandza swilo leswi vonakaka. Siku rin’wana, loko a tirhela khampani ya swo vulavurisana,  Omar a a ri un’wana wa lava endzeleke Bethele ya le Mexico leswaku va ya kombisa ndlela leyi xitirho xo karhi xi tirhaka ha yona. Omar u ri: “Endzhaku ka loko hi hete ntirho wa hina, munhu loyi a hi amukeleke u hi valangisile endhawini yoleyo. Leswi ndzi swi voneke ni ndlela leyinene leyi ndzi khomiweke ha yona swi ndzi endle ndzi anakanyisisa hi vutomi lebyi a ndzi hanya byona, bya ku fularhela Yehovha. Xikan’we-kan’we ndzi sungule ku tlhela ndzi ya eminhlanganweni ni ku dyondza Bibele. Endzhaku ka tin’hweti ta tsevu ndzi endzele eBethele, ndzi khuvuriwile. Ndza n’wi nkhensa Yehovha hikwalaho ka nsusumeto lowu ndzi veke na wona hikwalaho ko endzela eBethele.”

Masahiko wa le Japani, na yena u kurisiwe hi ndyangu lowu nga Timbhoni. Hambiswiritano, u sungule ku anakanya leswaku ku va Mukreste a swi n’wi tsona swo karhi. U sungule ku katseka swinene emintirhweni ya xikolo kutani a tshika ku ya eminhlanganweni ni le ntirhweni wo chumayela. Masahiko u ri: “Siku rin’wana ndyangu wa ka hina ni vanghana va nga ri vangani lava nga Vakreste va endle xiboho xo ya valanga eBethele. Na mina ndzi fambe na vona hi leswi ndyangu wa ka hina wu ndzi sindziseke ku famba. Endzhaku ka loko hi valange eBethele, ndzi titwe ndzi khutazekile ku tlula rini na rini. Ntsako lowu ndzi wu kumeke loko ndzi ri karhi ndzi vulavurisana ni Vakreste van’wana eka riendzo rero a ku ri nchumu lowu a ndzi nga si tshama ndzi wu kuma eka vanghana va mina lava nga riki Timbhoni. Ndzi ye ndzi va ni ku navela ko hanya hi ndlela ya Vukreste naswona ndzi endle xiboho xo kombela dyondzo ya Bibele.” Sweswi Masahiko i mutirheli wa nkarhi hinkwawo evandlheni leri a hlanganyelaka eka rona.

Mbhoni yin’wana ya xisati leyi humaka eFurwa yi rhurhele eMoscow leswaku yi ya tirhela kona. Loko yi fika kwalaho a yi swi kotanga ku tihlanganisa ni vanhu va Yehovha naswona yi sungule ku tsana hi tlhelo ra moya. Yi sungule ku va ni mahanyelo yo biha naswona eku heteleleni yi tekiwe hi munhu la nga riki Mbhoni. Siku rin’wana makwerhu wa xisati wa le Furwa u tile a ta yi endzela, kutani va fambe swin’we va ya eSt. Petersburg, le Rhaxiya, va ya endzela kaya ra Bethele ra kwalaho. Yi tsale yi ku: “EBethele hi fike hi amukeriwa hi ndlela ya rirhandzu kutani sweswo swi ndzi khumbile. A ku ri ni ku rhula. Ndzi swi twile leswaku ku ni moya wa Yehovha. Ha yini ndzi endle xihoxo xo fularhela nhlengeletano ya Yehovha? Endzhaku ka loko hi endzele eBethele, ndzi khongerile eka Yehovha ndzi kombela mpfuno kutani ndzi sungula ku dyondzisa vana va mina Bibele se ndzi tiyimiserile swinene.” Ku engetela eka mpfuno wa moya lowu Mbhoni leyi yi wu kumeke loko ya ha tsanile, yi tiyisiwe swinene hi ku endzela ka yona eBethele naswona endzhaku ka sweswo yi endle nhluvuko hi tlhelo ra moya.

Ku vuriwa yini hi ndlela leyi vanhu lava nga tolovelanangiki na Timbhoni ta Yehovha va nga khumbekaka ha yona hikwalaho ko endzela eBethele? Hi 1988, Alberto loyi a a nghene hi nhloko eka tipolitiki u endzele Bethele ya le Brazil. Ku basa, ku hleleka ni leswi ntirho a wu endleriwa erivaleni swi n’wi tsakise swinene. Emahlweninyana ka ku va a ta valanga eBethele, Alberto a a endzele xikolo xo dyondzela vufundhisi laha sivara wa yena a ri mufundhisi. Alberto u xiye ku hambana loku a ku ri kona. Alberto u ri: “Hinkwaswo leswi a swi endliwa exikolweni xo dyondzela vufundhisi a swi endleriwa exihundleni.” Endzhakunyana ka loko a endzele eBethele, u pfumele ku dyondzeriwa Bibele, a tshika tipolitiki naswona sweswi i nkulu wa vandlha.

Tana U Ta Endzela eBethele!

Vanhu vo tala va endle matshalatshala lamakulu leswaku va endzela hofisi ya rhavi ya le tikweni ra ka vona. Hi xikombiso, le Brazil, Paulo na Eugenia va veke mali ku ringana malembe ya mune leswaku va ta teka riendzo ra masiku mambirhi hi bazi laha a va ta famba tikhilomitara ta 3 000, leswaku va ya vona miako ya Bethele ya le tikweni ra ka vona. Va ri: “A hi tisolanga. Sweswi hi yi twisisa kahle nhlengeletano ya Yehovha. Loko hi hlamusela hi ntirho lowu endliwaka eBethele eka swichudeni swa hina swa Bibele, minkarhi yin’wana swa vutisa swi ku, ‘Xana mi tshame mi ya?’ Sweswi hi nga vula hi ku hi tshame hi ya.”

Xana ku ni hofisi ya rhavi kumbe kaya ra Bethele etikweni ra ka n’wina kumbe etikweni ra le kusuhi? Ha ku rhamba leswaku u ya endzela ndhawu leyi. U ta amukeriwa hi mandla mambirhi loko u endzele eBethele naswona u ta khutazeka leswaku u ya emahlweni u tirhela Yehovha.

[Xifaniso lexi nga eka tluka 18]

Mario

[Xifaniso lexi nga eka tluka 18]

Abel

[Xifaniso lexi nga eka tluka 18]

Jarimani

[Xifaniso lexi nga eka tluka 18]

Japani

[Xifaniso lexi nga eka tluka 18]

Brazil