Skip to content

Skip to table of contents

JW LIBRARY

Buka informasaun iha Bíblia ka livru​—Android

Buka informasaun iha Bíblia ka livru​—Android

Sinál Cari iha JW Library ajuda ita atu hetan liafuan ka fraze iha Bíblia ka livru sira.

Matadalan tuir mai neʼe sei ajuda ita buka informasaun:

 Buka informasaun iha Bíblia

Ita bele buka liafuan ka fraze neʼebé ita foin lee husi Bíblia. Nuʼudar haree hela Bíblia, klik Cari; no hakerek liafuan neʼebé ita buka. Nuʼudar ita hakerek hela, sei mosu sujestaun sira. Klik ba sujestaun ida ka klik Enter atu haree rezultadu.

Ayat Terkenal hatudu eskritura neʼebé dala barak ema uza no hanesan liafuan neʼebé ita buka. Semua Ayat hatudu eskritura hotu neʼebé uza liafuan neʼebé ita buka, no tuir lista livru husi Bíblia. Artikel hatudu informasaun neʼebé hanesan iha Livru nia introdusaun no Apéndise.

Se ita hakerek liafuan barak, klik kaixa Cari Yang Sama Persis atu haree rezultadu neʼebé hanesan duni ho fraze neʼebé ita buka.

Buka informasaun iha livru

 Ita bele buka liafuan ka fraze iha livru neʼebé ita foin lee.

Nuʼudar livru loke hela, klik Cari, depois hakerek liafuan neʼebé ita buka. Nuʼudar ita hakerek hela, sujestaun sira sei mosu. Entaun klik ba sujestaun ka klik Enter atu haree rezultadu.

Se ita hakerek liafuan barak, klik kaixa Cari Yang Sama Persis atu haree rezultadu neʼebé hanesan duni ho fraze neʼebé ita buka.

Buka informasaun kona-ba tópiku

 Se ita download ona livru Pemahaman, ita bele buka tópiku sira iha livru neʼe. Bele uza neʼe bainhira lee Bíblia ka livru naran deʼit iha aplikasi neʼe.

Klik Cari; depois hakerek tópiku neʼebé ita buka. Nuʼudar ita hakerek hela, tópiku neʼebé hanesan husi livru Pemahaman sei inklui mós iha lista sujestaun. Klik tópiku ida atu loke informasaun neʼe.

Buat foun sira neʼe fó sai iha Outubru 2014 iha aplikasi JW Library 1.3.4, neʼebé bele uza hamutuk Android 2.3 ka foun liu. Se ita labele haree buat foun sira neʼe, favór halo tuir matadalan sira “Oinsá atu uza JW Library​—Android” husi parte ‘Update ba buat foun’.