Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

Titomanta yachashun

Titomanta yachashun

Titoca Creta islapi cashpami Pablopaj cartata chasquirca. ¿Chai cartamantaca imatataj yachai tucunchij?