Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

Efesiosmanta yachashun

Efesiosmanta yachashun

Cai Allpapi alli causaita cuchunmi Jehová Diosca paipaj Churita agllashca. Chaitami Efesios libropica yachachin.