Bibliamanta rezashcacunata uyai. Cai grabacioncunapica huaquin sonidocunata, imata yachacushcata entendichij yuyaicunatapishmi churashcanchij.