Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

Lucasmanta yachashun

Lucasmanta yachashun

Lucas libromanta yachangapaj huaquin yuyaicuna. Jesuspaj causaimanta, ima shina huillashcamantapish ricuchin.