Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

1 Corintiosmanta yachashun

1 Corintiosmanta yachashun

1 Corintios libropica tandalla causanamanta, cˈuyaita ricuchinamanta, mana huainayana cashcamantami parlan. Chai libromanta yachashunchij.