Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

Zacariasmanta yachashun

Zacariasmanta yachashun

Zacarías libropaj profeciaca Mesías shamunamanta, paita juchachishpa huañuchinamantapishmi tucuita huillan.