Ima tiyashcata ricui

Ima tiyashcata ricui

Oseasmanta yachashun

Oseasmanta yachashun

Oseas libropica, juchayujcuna shungumanta arrepintirijpi Jehová cˈuyaihuan perdonaj cashcatami parlan.