Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Bibelen – en bok med nøyaktige profetier: Del 6

«De siste dager»

Bibelen – en bok med nøyaktige profetier: Del 6

I denne artikkelserien på åtte deler drøfter «Våkn opp!» et helt spesielt trekk ved Bibelen – dens profetier, eller forutsigelser. Artiklene vil gi deg svar på disse spørsmålene: Er Bibelens profetier bare dyktige menneskers verk? Er det noe som gjør at vi med sikkerhet kan si at de er inspirert av Gud? Vi oppfordrer deg til å undersøke kjensgjerningene.

VI LEVER i vanskelige tider. Fra alle verdens kanter kommer det en jevn strøm av nyheter som beskriver katastrofer og sosiale uroligheter. Har det som skjer i verden i dag, noen spesiell betydning?

For omkring 2000 år siden forutsa Bibelen at problemene i verden ville nå sitt klimaks i «avslutningen på tingenes ordning». (Matteus 24:3) Det betyr ikke «verdens undergang», slik noen frykter. Nei, Bibelen beskriver et mønster av begivenheter og holdninger, et tegn, som skulle gjøre seg gjeldende i en periode som blir omtalt som «de siste dager». (2. Timoteus 3:1) Jesus sa til sine etterfølgere at deres utfrielse ville være nær når de så «disse ting skje». (Lukas 21:31) La oss se på noen av de profetiene som viser at den tiden vi lever i, er helt spesiell.

Profeti 1:

«Nasjon skal reise seg mot nasjon.» – Matteus 24:7.

Oppfyllelse: På begynnelsen av 1900-tallet regnet mange med at den freden de opplevde på den tiden, kom til å fortsette i det uendelige. Da den første verdenskrig brøt ut, var dette noe som rystet verden og innledet en epoke preget av krig i et omfang som savnet sidestykke. Som den bibelske boken Åpenbaringen hadde forutsagt, ble freden tatt «bort fra jorden, så de [menneskene] skulle slakte hverandre ned». – Åpenbaringen 6:4.

Hva kjensgjerningene viser:

 • «Det ser fortsatt ut til at utbruddet av den første verdenskrig i 1914 avmerket slutten på én epoke og begynnelsen på en ny.» – The Origins of the First World War, utgitt i 1992.
 • Det er riktignok ikke mulig å fastslå nøyaktig hvor enormt mange som mistet livet i den første verdenskrig, men bare tallet på dem som døde i kamp, var ifølge et oppslagsverk hele 8 500 000.
 •   Den annen verdenskrig krevde enda flere liv. Dødstallene varierer fra omkring 35 millioner til 60 millioner soldater og sivile.
 • Fra slutten av den annen verdenskrig til 2010 var det 246 væpnede konflikter på 151 forskjellige steder verden over.

Profeti 2:

«Det skal bli matmangel.» – Matteus 24:7.

Oppfyllelse: Sult krevde over 70 millioner dødsofre i det 20. århundre og er fortsatt et globalt problem.

Hva kjensgjerningene viser:

 • Ifølge FN er sult verdens største helserisiko, og én av sju i verden har ikke nok å spise.
 • «Dagens matmangel er ikke en følge av én feilslått avling på grunn av værforholdene, men av fire vedvarende faktorer: rask befolkningsvekst, tap av matjord, stadig større vannmangel og stigende temperaturer.» – Scientific American.

Profeti 3:

«Det skal bli store jordskjelv.» – Lukas 21:11.

Oppfyllelse: Tallet på døde eller på dem som er blitt rammet av jordskjelv på andre måter, har steget kraftig.

Hva kjensgjerningene viser:

 • World Disasters Report 2010 sier: «Av alle store katastrofer er det jordskjelv som i de senere år har krevd flest menneskeliv.»
 • Hvert år i perioden fra 1970 til 2001 inntraff det gjennomsnittlig 19 jordskjelvkatastrofer *, og gjennomsnittlig 19 547 ble drept. I de 10 årene før 2012 steg det gjennomsnittlige antall jordskjelvkatastrofer til 28 pr. år og det gjennomsnittlige antall drepte til 67 954.

Profeti 4:

«På det ene stedet etter det andre pest.» – Lukas 21:11.

Oppfyllelse: Til tross for medisinske framskritt er det fortsatt hvert år millioner av mennesker som dør av infeksjonssykdommer. Internasjonal reisevirksomhet og det at befolkningen i byene vokser, har økt sannsynligheten for at sykdomsutbrudd vil spre seg raskt.

Hva kjensgjerningene viser:

 • Kopper krevde mellom 300 millioner og 500 millioner menneskeliv i det 20. århundre.
 • Worldwatch Institute melder at «over 30 tidligere ukjente sykdommer, for eksempel Ebola, hiv, hantavirus og sars, har dukket opp igjen som nye trusler» i løpet av de tre siste tiårene.
 • I en rapport fra Verdens helseorganisasjon om økningen av legemiddelresistente bakterier heter det: «Verden er på vei inn i en postantibiotisk æra, da mange vanlige infeksjoner ikke lenger vil kunne kureres, men igjen [vil] ta liv med uforminsket styrke.»

Profeti 5:

Folk skal «forråde hverandre og hate hverandre . . . kjærligheten [skal] kjølne hos de fleste». – Matteus 24:10, 12.

Oppfyllelse: Folkemord utløst av hat har krevd millioner av menneskeliv. I en rekke land har væpnede konflikter og kriminalitet skapt et mønster av frykt og vold.

Hva kjensgjerningene viser:

 • Under naziregimet ble seks millioner jøder og millioner av andre drept. Forfatteren Zygmunt Bauman skriver om vanlige borgeres reaksjon: «Masseødeleggelsen ble ikke fulgt av opprørte følelser, men av en ubekymret dødsens stillhet.» – Moderniteten og Holocaust.
 • Ifølge BBC News ble anslagsvis 800 000 tutsier og moderate hutuer drept i løpet av bare noen få måneder i 1994. En forsker  anslår at omkring 200 000 var med på dette massemordet.
 • Hvert år mister over 740 000 livet som følge av kriminalitet og væpnede konflikter.

Profeti 6:

«Menneskene skal være egenkjærlige, pengekjære, . . . uten naturlig hengivenhet.» – 2. Timoteus 3:2, 3.

Oppfyllelse: Vår tid er preget av grådighet og mangel på moralske hemninger. Slike holdninger har skapt grobunn for en rekke sosiale problemer.

Hva kjensgjerningene viser:

 • I en UNICEF-rapport om barns velferd i Storbritannia står det at det kan se ut til at foreldre og barn der i landet er «fanget i en ond sirkel av tvangsmessig forbruk». Familier kjøper materielle ting «i et forsøk på å kompensere for familieproblemer og sosial usikkerhet».
 • Anslagsvis 275 millioner barn verden over blir utsatt for vold i hjemmet.
 • «Bare i USA blir hvert år trolig over 500 000 eldre mishandlet eller utsatt for omsorgssvikt.» – Det amerikanske senter for sykdomskontroll og forebyggende helsearbeid.

Profeti 7:

«Dette gode budskap om riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord.» – Matteus 24:14.

Oppfyllelse: Bibelen lærer at Guds rike er en virkelig, himmelsk regjering. Jesus er Konge i dette riket. Det skal «knuse og gjøre ende på alle [jordiske regjeringer], og selv skal det bestå til uavgrensede tider». – Daniel 2:44.

Guds rike – både hva det er, og hva det skal gjøre – er det sentrale budskapet som Jehovas vitner forkynner over hele jorden.

Som en oppfyllelse av Matteus 24:14 forkynner Jehovas vitner det gode budskap om Guds rike

Hva kjensgjerningene viser:

 • Overalt i verden lærer Jehovas vitner, som nå teller over 7 millioner i over 230 land og områder, andre om Guds rike.
 • Jehovas vitner har gjort bibelske publikasjoner tilgjengelige på over 500 språk, både i trykt form og på Internett.

Tegnet og din framtid

Etter å ha undersøkt kjensgjerningene har millioner av mennesker kommet fram til at Bibelens tegn på de siste dager nå går i oppfyllelse. Som de seks foregående artiklene i denne serien har vist, bekrefter historien at Bibelen virkelig er en bok som inneholder pålitelige profetier.

Bibelen inneholder også interessante profetier om framtiden. Disse profetiene vil berøre deg, for Gud har lovt å gjøre slutt på alt det traumatiske som skjer nå i de siste dager. De to siste artiklene i denne serien vil ta for seg hvordan «de siste dager» vil ende, og også fortelle om den fantastiske framtiden jorden og menneskene går i møte.

^ avsn. 22 Et senter for katastrofeforskning definerer en jordskjelvkatastrofe som en seismisk hendelse der minst én av disse tingene skjer: Ti eller flere blir drept, 100 eller flere blir rammet, det blir erklært unntakstilstand, eller det blir bedt om internasjonal hjelp.