Sambililini Baibo kulingana ni lyasi lino mukulonda ukuomvya mabuku nu tumabuku tunono ivili apisika vino mungakopa nu kusenda. Mabuku akopwe mazwi ya kukutikako na mavidyo ya mu lulimi lwa uciulu navyo kwene apano vili mu ndimi izingi.

Soololini ululimi pa kambokosi ka ndimi apisika, alino mutine apakuti Londini pakuti mulole impapulo izilipo mu misango ipusane pusane mu lulimi kwene lulo. Ndi mwalemba amazwi yamwi aaya umu mutwe wa lupapulo, ala pamaloleka imitwe iingi ikoline pakuti musolepo.