Phau Vajlugkub qhia tau tej uas tibneeg ib txwm xav paub txog. Tau ntau pua xyoo dhau los, phau Vajlugkub twb pab tau coob leej ntau tus lawm. Hauv ntu no, koj yuav kawm tias vim li cas tsim nyog ntseeg phau Vajlugkub, yuav ua li cas koj thiaj xyaum tau tej uas phau Vajlugkub qhia, thiab tej ntsiab lus hauv phau Vajlugkub pab tau peb lub neej li cas.—2 Timaute 3:16, 17.