Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

"Txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub [Nceeg Vaj] yuav raug muab tshaj tawm thoob plaws lub ntiajteb.”—Mathai 24:14.

PHAU TSOM FAJ

Phau 1 Xyoo 2018 | Phau Vajlugkub Puas Pab Tau Peb Tiam No?

TSIM DHEEV!

Phau 4 Xyoo 2017 | Lub Ntiajteb Kub Ntxhov Heev

Yehauvas Cov Timkhawv Yog Leejtwg?

Muaj ntau haiv neeg uas hais ntau yam lus, tau los ua Yehauvas Cov Timkhawv. Txawm li no los peb sawvdaws muaj tib lub hom phiaj xwb. Peb xam pom tias tseem ceeb tshaj rau peb qhuas Yehauvas uas yog tus Tswv Tsim. Nws yog tus Vajtswv uas phau Vajlugkub tau qhia txog. Peb kuj rau siab ntso xyaum Yexus Khetos tus qauv, thiab peb tsis txaj muag qhia tias peb yog cov Khixatia. Peb yeej siv sijhawm tsis tu ncua mus qhia Vajlugkub thiab qhia txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Peb yog Yehauvas Cov Timkhawv rau qhov peb ua timkhawv txog Vajtswv Yehauvas thiab nws lub Nceeg Vaj.

Thov koj siv sijhawm los saib peb lub vej xaij (website). Nyeem phau Vajlugkub Askiv nyob rau hauv lub Vej xaij. Kawm kom paub txog peb thiab peb txojkev ntseeg.

 

Kuv Xav Kawm Vajlugkub

Kawm Vajlugkub pub dawb rau lub caij uas koj khoom. Peb tuaj qhia Vajlugkub rau koj qhovtwg los tau.

Nrhiav Yeeb Yaj Kiab

Saib tej yeeb yaj kiab hauv peb lub vej xaij.

Yehauvas Cov Timkhawv Tej Kev Sib Txoos

Nrhiav seb peb mus sib txoos qhovtwg thiab peb pe hawm Vajtswv li cas.

Ntaub Ntawv Tawm Tshiab

Mus saib tej ntaub ntawv nyuam qhuav tawm tshiab.

Saib Cov Lus Piav Tes

Kawm Vajlugkub ua lus piav tes.