Muaj ntau haiv neeg uas hais ntau yam lus, tau los ua Yehauvas Cov Timkhawv. Txawm li no los peb sawvdaws muaj tib lub hom phiaj xwb. Peb xam pom tias tseem ceeb tshaj rau peb qhuas Yehauvas uas yog tus Tswv Tsim. Nws yog tus Vajtswv uas phau Vajlugkub tau qhia txog. Peb kuj rau siab ntso xyaum Yexus Khetos tus qauv, thiab peb tsis txaj muag qhia tias peb yog cov Khixatia. Peb yeej siv sijhawm tsis tu ncua mus qhia Vajlugkub thiab qhia txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Peb yog Yehauvas Cov Timkhawv rau qhov peb ua timkhawv txog Vajtswv Yehauvas thiab nws lub Nceeg Vaj.

Thov koj siv sijhawm los saib peb lub vej xaij (website). Nyeem phau Vajlugkub Askiv nyob rau hauv lub Vej xaij. Kawm kom paub txog peb thiab peb txojkev ntseeg.