Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv Tej Kev Sib Txoos.

Kawm ntxiv txog peb tej kev sib txoos. Nrhiav lub koom txoos uas nyob ze koj.

Lus Ceeb Toom Txog Tus Kab Mob Coronavirus (COVID-19): Nyob rau ntau qhov peb yuav tsis muaj kev sib txoos tom Tsev Nceeg Vaj lossis sib txoos ua tej pab tej pawg coob coob. Yog xav paub ntxiv, nug Yehauvas Cov Timkhawv ib tug. Yuav muab zaj lus qhuab qhia tshwj xeeb hu ua, “Koj Tso Siab Rau Leejtwg Ua Tus Thawj Coj?” tso tawm hauv Is Taws Nej. Yog leejtwg mus koom tsis tau ces muab theej tawm los saib hauv tsev lossis saib hauv Is Taws Nej.

Nrhiav Qhov Chaw Sib Txoos Uas Nyob Ze Koj

Mus Ua Dabtsi Tom Peb Tej Kev Sib Txoos?

Ib lub lim tiam twg, Yehauvas Cov Timkhawv mus sib txoos 2 zaug. (Henplais 10:24, 25) Thaum mus sib txoos, peb kawm txog tej uas phau Vajlugkub qhia thiab muab tej ntawd coj los siv ua peb lub neej. Peb zoo siab tos txais txhua leej txhua tus tuaj koom nrog peb.

Thaum mus sib txoos yuav muaj ntau zaj lus qhuab qhia ua nug lus teb, li kawm tom tsev kawm ntawv. Thaum pib thiab thaum xaus, peb hu nkauj thiab thov Vajtswv.

Txawm koj tsis yog Yehauvas ib tug Timkhawv los, peb yeej zoo siab tos txais koj tuaj koom nrog peb. Peb zoo siab tos txais txhua tus. Tsis sau nyiaj, tuaj dawb xwb.