Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Muaj Dabtsi Tawm Tshiab?

 

2017-11-23

YEEB YAJ KIAB TXOG TEJ PHAU NTAWV VAJLUGKUB

Phau Hanpaku Zoo Li Cas?

Peb yeej tso siab tau rau Yehauvas tias nws paub lub caij lub nyoog uas nws yuav cawm nws cov tibneeg dim.

2017-11-22

YEEB YAJ KIAB TXOG TEJ PHAU NTAWV VAJLUGKUB

Phau Nahu Zoo Li Cas?

Zaj lus faj lem no pab peb tso siab tias Yehauvas yeej ua tiav raws li nws tau hais tseg. Tsis tas li ntawd xwb, Yehauvas nplig cov uas nrhiav kev thaj yeeb thiab kev cawm dim ntawm lub Nceeg Vaj.

2017-11-14

YEEB YAJ KIAB TXOG TEJ PHAU NTAWV VAJLUGKUB

Phau Mikha Zoo Li Cas?

Phau no yuav pab peb pom tias Yehauvas tsuas xav kom peb ua qhov zoo qhov yog xwb.

2017-11-09

PHAU TSOM FAJ

Phau 1 Xyoo 2018 | Phau Vajlugkub Puas Pab Tau Peb Tiam No?

Tiam peb nyob no muaj ntau yam uas pab tau peb daws peb tej teeb meem. Yog li, puas tsim nyog siv ib phau ntawv qub li phau Vajlugkub los cob qhia peb?

2017-11-08

LUB NEEJ THIAB TES HAUJLWM PHAU KAWM

Lub 2 Hlis Xyoo 2018

2017-11-08

PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS

Lub 2 Hlis Xyoo 2018

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm rau lub 4 Hlis tim 2 txog 29, 2018.

2017-11-06

YEEB YAJ KIAB TXOG TEJ PHAU NTAWV VAJLUGKUB

Phau Yauna Zoo Li Cas?

Yauna sau txog thaum nws raug ntuas thiab ua tiav nws txoj haujlwm, thiab thaum Vajtswv qhia Yauna txog Nws txojkev hlub thiab kev khuvleej.

2017-11-06

YEEB YAJ KIAB TXOG TEJ PHAU NTAWV VAJLUGKUB

Phau Aunpadiya Zoo Li Cas?

Phau Aunpadiya yog phau uas luv tshaj hauv Cov Nqe Lus Henplais. Aunpadiya faj lem txog kev cia siab rau yav tom hauv ntej thiab cog tseg tias Yehauvas txojkev kav yuav nyob mus ib txhis.

2017-10-31

YEEB YAJ KIAB TXOG TEJ PHAU NTAWV VAJLUGKUB

Phau Hauxeya Zoo Li Cas?

Tej lus faj lem hauv phau Hauxeya yuav pab peb paub txog Yehauvas txojkev khuvleej rau cov uas ntxeev dua siab tshiab thiab nws txais yuav txojkev pe hawm zoo li cas.

2017-10-31

YEEB YAJ KIAB TXOG TEJ PHAU NTAWV VAJLUGKUB

Phau Yau-ee Zoo Li Cas?

Yau-ee ua lus faj lem txog “hnub uas [Yehauvas] teem cia” thiab yuav ua li cas thiaj dim hnub ntawd. Nws tej lus faj lem tseem ceeb rau peb niaj hnub nimno.

2017-10-31

YEEB YAJ KIAB TXOG TEJ PHAU NTAWV VAJLUGKUB

Phau Amau Zoo Li Cas?

Txawm Amau yog ib tug neeg uas tsis muaj meej muaj mom los Yehauvas tsa nws ua ib tes haujlwm tshwj xeeb heev. Peb yuav xyaum Amau tus qauv li cas?

2017-10-27

PHAU TSOM FAJ—RAU LUB KOOM TXOOS

Lub 1 Hlis Xyoo 2018

Phau no muaj cov zaj kawm uas peb yuav kawm rau lub 2 Hlis tim 26 txog lub 4 Hlis tim 1, 2018.