• 240 lub tebchaws uas Yehauvas Cov Timkhawv nyob

  • 8,579,909 tug Yehauvas Cov Timkhawv

  • 10,079,709 tug kawm Vajlugkub dawb nrog Yehauvas Cov Timkhawv

  • 20,329,317 tug tuaj ua kevcai nco txog Khetos txojkev tuag

  • 119,954 lub koom txoos