Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tso Cai Siv Li Cas

Tso Cai Siv Li Cas

Zoo Siab Tos Txais Koj!

Tau npaj lub vej xaij no los pab koj kawm ntxiv txog Vajtswv, txog phau Vajlugkub thiab txog Yehauvas Cov Timkhawv. Siv sijhawm los nyeem thiab saib tej zaj kawm lossis tej yeeb yaj kiab hauv lub vej xaij no. Yog koj xav theej tawm saib los tau. Peb xav kom lub vej xaij no pab sawvdaws, tiamsis thov tsis txhob theej cov ntawv thiab cov yeeb yam mus tso rau lwm lub vej xaij. Koj qhia lwm tus txog lub vej xaij no los yeej tau. Thov coj raws nraim li cov kevcai nram no.

 Tus Muaj Cai Luam

© 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. Tus luam tuav tag nrho cov cai.

Lub Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) yog tus tsim tsa thiab saib xyuas lub vej xaij no. Txhua yam hauv lub vej xaij no yog Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, li ntiag tug. Tus luam tuav tag nrho cov cai.

 Tej Lub Cim

Tej cim xws li Adobe, lub cim Adobe, Acrobat, thiab lub cim Acrobat yog los ntawm lub koom haum hu ua Adobe Systems Incorporated. Ob lub cim iTunes thiab iPod yog los ntawm lub koom haum Apple Inc. Lwm yam cim uas nyob hauv lub vej xaij no, nyias muaj nyias tswv thiab nyias muaj nyias koom haum.

 Tso Cai Siv Li Cas thiab Muaj Cai Siv Lub Vej Xaij

Siv tau lub vej xaij raws cov lus Tso Cai Siv Li Cas no xwb. Yog yuav siv lub vej xaij no, yuav tau siv raws li cov lus Tso Cai Siv Li Cas thiab tej yam uas tau muab ntxiv rau cov lus Tso Cai Siv Li Cas. Yog tsis kam ua raws li cov lus Tso Cai Siv Li Cas no ib txoj twg, yuav tsum tsis txhob siv lub vej xaij no.

Yuav siv li cas thiaj raws cai? Tsuas pub siv lub vej xaij li no xwb:

  • Lub vej xaij no muaj duab, muaj ntaub ntawv, muaj nkauj, muaj cov duab uas Watch Tower tau thov cai los, thiab muaj tej yeeb yaj kiab. Koj muaj cai theej tawm, lossis luam tawm tej no los saib. Tiamsis tsuas pub siv rau koj tus kheej xwb, tsis pub coj mus ua luam.

  • Yog xav muab cov link rau cov ntaub ntawv, cov yeeb yaj kiab, thiab cov suab uas kaw hauv lub vej xaij no, xa rau lwm tus saib los tau.

Tsis pub ua li no:

  • Tsis pub muab cov duab, cov ntaub ntawv, cov cim, cov nkauj, cov yeeb yaj kiab, lossis lwm zaj lus qhia hauv lub vej xaij no tso tawm rau lwm lub vej xaij hauv Is Taws Nej (tsis pub tso rau lwm lub vej xaij, tsis pub tso hauv tej vej xaij uas luag theej tawm ywj siab, thiab tsis pub tso hauv tej vej xaij zeem phoojywg).

  • Tsis pub muab cov duab, cov ntaub ntawv, cov cim, cov nkauj, cov yeej yaj kiab hauv lub vej xaij no tso tawm nrog lwm yam software application (tsis hais muab tso rau ib lub server rau lwm yam software application tau siv.)

  • Tsis pub muab cov duab, cov ntaub ntawv, cov cim, cov nkauj, cov yeej yaj kiab hauv lub vej xaij no theej tawm mus ua luam (txawm tias khwv tsis tau tshaj thawj los tsis pub muag.)

  • Tsis pub tsim tej software application lossis tej twj koos pis tawj uas theej tau cov data, HTML, cov duab, lossis lwm yam ntawv hauv lub vej xaij no tawm mus. (Yog xav siv cov twj lossis cov application uas yog pub dawb xwb los theej tawm tej file xws li EPUB, PDF, MP3, thiab MP4 hauv lub vej xaij no los kuj tau.)

  • Tsis pub siv lub vej xaij no yuam kev, xws li tsis pub tav kom luag txhob nkag tau hauv lub vej xaij lossis nyiag kev nkag los rau lub vej xaij. Tsis pub siv tej twj hauv lub vej xaij no kom dhau kevcai.

  • Tsis pub ua kom lub vej xaij no puas lossis ua kom siv tsis tau lub vej xaij no; lossis siv lub vej xaij no los ua tej uas hla kevcai, tsis raws cai, haub ntxias, lossis ua phem tau rau lwm tus lossis muaj feem nrog tej uas hla kevcai, tsis raws cai, haub ntxias, lossis ua phem tau rau lwm tus.

  • Tsis pub siv cov duab, cov ntawv, cov cim, cov nkauj, cov yeeb yaj kiab hauv lub vej xaij no los ua lag ua luam.

 Kev Kho Mob

Ntu no yog hais txog kev kho mob. (“Medical Section”) Yog sau los rau sawvdaws kawm kom lawv paub txog tej yam tshiab xwb. Lub vej xaij no tsis txhawb ib tug kws kho mob, ib txojkev kho mob, lossis ib hom tshuaj twg. Nco ntsoov mus cuag koj tus kws kho mob yog tias koj xav tau kev pab. Lub vej xaij no hloov tsis tau kws kho mob chaw.

Yog xav paub ntxiv txog ib txojkev kho mob twg, nco ntsoov mus cuag koj tus kws kho mob, lossis mus cuag ib tug uas kawm kho mob. Luag tau tshawb nrhiav tej kev kho mob tshiab los tso rau hauv lub vej xaij no. Tiamsis sab vej xaij no tsis tau hais kom tibneeg xyaum raws li cov lus qhia nyob rau hauv. Lus Askiv hais tias lub vej xaij no yog sau “AS IS” xwb. Yog yus ua raws li cov lus qhia es tsis haum yus lub cev, yus coj tsis tau lub vej xaij no mus kom. Peb tsis tau tshaj tawm tias cov lus hauv ntu no yuav zoo txhua fab txhua lo. Lub vej xaij no tsis tau qhia kom tibneeg tso siab plhuav rau cov lus qhia hauv ntu no tag nrho, lossis ntseeg tias txhua lo uas sau puavleej yog tibsi. Tej zaum muaj tej kev kho mob tshiab uas peb sau tsis txhij, lossis paub tsis tau txog. Tej zaum cov kev mob no yuav siv tsis haum txhua leej txhua tus. Yog muaj tej lo sau yuam kev lossis sau tsis tas, lub vej xaij no tsis ris lub nra ntawd. Yog koj txiav txim siab coj raws li lub vej xaij no, nyob ntawm koj xwb. Lub vej xaij no yuav tsis ris tej uas koj ua yuam kev (tsis hais yog tias koj raug mob, raug ploj tuag, poob nyiaj poob txiaj, lossis poob haujlwm dabtsi) vim koj xyaum raws li ntu no lossis siv ntu no yuam kev. Txawm tias koj siv lwm yam kevcai lij choj lossis lus cog tseg los mus kom lub vej xaij no los, lub vej xaij tsis ris lub nra ntawd kiag li.

Tsis Lav, Tsis Tu, Tsis Ris

 Watchtower tau npaj tej ntaub ntawv, tej duab, tej yeeb yaj kiab, thiab lwm yam hauv lub vej xaij rau sawvdaws siv (“as is” basis). Tiamsis yog lwm tus muab tej uas Watchtower tso tawm siv mus tsim teeb meem, Watchtower yuav tsis lav, tsis nres, thiab tsis tu tej xwm ntawd.

Watchtower tsis tau cog lus tias lub vej xaij no yuav tsis muaj tej yam los txuam yuaj ua rau lwm tus lub koos pis tawj piam. Yog lwm tus siv tej yam hauv lub vej xaij no es ho ua rau lawv lossis lwm tus raug teeb meem li cas, tsis hais poob peev los yog lwm yam (direct, indirect, incidental, punitive, thiab consequential damages), Watchtower yuav tsis kam lav, tsis kam tu, thiab tsis kam ris tej ntawd.

Hla Kev Tso Cai Siv Li Cas

 Yog koj hla kev Tso Cai Siv Li Cas ib nqes twg, Watchtower yuav ua tau rau koj raws li Watchtower pom zoo, xws li txwv tsis pub koj siv lub vej xaij ib ntus, txwv tsis pub koj siv lub vej xaij kiag li, thaiv cov koos pis tawj (computer) uas muaj koj qhov IP address kom siv tsis tau lub vej xaij, nrog koj qhov chaw Is Taws Nej tham kom lawv thaiv tsis pub koj siv lub vej xaij thiab/lossis coj koj mus kom rau hauv tsev tu plaub.

Tej Uas Hloov

 Ib ntus twg tej zaum Watchtower yuav hloov kev Tso Cai Siv Li Cas ib zaug. Hnub uas hloov cov kev Tso Cai Siv Li Cas tshiab yog hnub uas pib coj cov cai tshiab ntawd. Thov mus saib cov kev Tso Cai Siv Li Cas tsis tseg xwv koj thiaj paub seb tau muab cov cai hloov li cas lawm.

Kevcai thiab Kev Tso Cai

 Cov kev Tso Cai Siv Li Cas no yuav tswj thiab hloov raws li lub State of New York, U.S.A. tej cai, txawm nyob rau lwm lub xeev los yuav tau coj raws li lub xeev New York tej cai thaum siv lub vej xaij. Tej teeb meem txog cov kev Tso Cai Siv Li Cas uas yuav tau coj mus hais plaub, yuav tau mus hais rau hauv lub State of New York, U.S.A. ob lub tsev tu plaub state court lossis federal court.

Yuav Tsis Zam

 Yog muaj ib lub tsev tu plaub twg tau txiav txim tias cov kev Tso Cai Siv Li Cas no ib nqes twg siv tsis tau, tsis raug cai, coj tsis tau, lossis txhaum cai li choj ib qho qhov twg, los tseem yuav tau coj raws li cov nqe uas tsis txhaum cai. Yog muaj ib zaug twg uas Watchtower tsis nplua raws li cov kev Tso Cai Siv Li Cas no, tsis yog tias Watchtower yuav zam tsis nplua rau lwm zaus lossis tsis muaj cai nplua rau yav tom hauv ntej.

Tag Nrho Cov Cai Huvsi

 Cov kev Tso Cai Siv Li Cas no yog cov cai uas koj lees rau Watchtower tias koj yuav coj thaum siv lub vej xaij thiab yog thaum twg tau muab cov cai no hloov, koj yuav tau coj raws cov cai tshiab es tsis txhob coj raws cov cai qub.