Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Thov txim peb nrhiav tsis pom sab Vej xaij uas koj tabtom tshawb.

Zoo rau koj rov qab nrhiav tom hauv paus tuaj, lossis nias cov npe ntawv hauv qab no, thiaj txuas ntxiv rau lwm qhov.

Ntaub Ntawv Tawm Tshiab

Mus saib tej ntaub ntawv nyuam qhuav tawm tshiab.

Ntsig Txog Yehauvas Cov Timkhawv

Kawm ntxiv txog peb. Nrhiav seb peb mus sib txoos qhovtwg, yuav hu lossis sau ntawv tuaj rau peb li cas, thiab yuav rau npe kawm Vajlugkub dawb li cas.