Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Thov txim peb nrhiav tsis pom sab Vej xaij uas koj tabtom tshawb.

Zoo rau koj rov qab nrhiav tom hauv paus tuaj, lossis nias cov npe ntawv hauv qab no, thiaj txuas ntxiv rau lwm qhov.

Nrhiav Hauv JW.ORG

Nrhiav tej ntaub ntawv thiab yeeb yaj kiab hauv jw.org.

Vajlugkub Tej Lus Qhia

Cov ntsiab lus hauv ntu no qhia tias tsim nyog peb ntseeg phau Vajlugkub, yuav ua li cas peb thiaj xyaum tau tej uas phau Vajlugkub qhia, thiab tej ntsiab lus nyob rau hauv pab tau peb lub neej li cas.

Ntaub Ntawv Tawm Tshiab

Mus saib tej ntaub ntawv nyuam qhuav tawm tshiab.

Ntsig Txog Yehauvas Cov Timkhawv

Kawm ntxiv txog peb. Nrhiav seb peb mus sib txoos qhovtwg, yuav hu lossis sau ntawv tuaj rau peb li cas, thiab yuav rau npe kawm Vajlugkub dawb li cas.