Santiago 2:1-26

2  Mga kauturan ko, ginahuptan bala ninyo ang pagtuo sa aton Ginuong Jesucristo, nga aton himaya, upod ang mga buhat sang paboritismo?  Kay kon ang isa ka tawo nga may mga singsing nga bulawan sa iya mga tudlo kag may matahom nga panapton magsulod sa inyo pagtinipon, kag ang isa ka imol nga tawo nga may mahigko nga panapton magsulod man,  apang ginapakitaan ninyo sang pabor ang isa nga nagasuksok sang matahom nga panapton kag nagasiling: “Magpungko ka diri sa isa ka maayo nga lugar,” kag nagasiling kamo sa isa nga imol: “Magpabilin ka nga nagatindog,” ukon: “Magpungko ka didto malapit sa palatungan sang akon mga tiil,”  may ginapasulabi kamo sa tunga ninyo kag nangin mga hukom kamo nga nagahimo sang malaut nga mga desisyon, indi bala?  Pamati kamo, mga kauturan ko nga hinigugma. Wala bala ginpili sang Dios ang mga imol may kaangtanan sa kalibutan nga mangin manggaranon sa pagtuo kag mga manunubli sang ginharian, nga ginsaad niya sa mga nagahigugma sa iya?  Apang, ginapakahuy-an ninyo ang imol nga tawo. Ginapigos kamo sang mga manggaranon, kag ginaganoy nila kamo sa atubangan sang mga hukmanan sang kasuguan, indi bala?  Ginapasipalahan nila ang maayo nga ngalan nga sa sini gintawag kamo, indi bala?  Karon, kon ginatuman ninyo ang harianon nga kasuguan suno sa kasulatan: “Higugmaon mo ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon,” maayo gid ang inyo ginahimo.  Apang kon padayon kamo nga nagapakita sang paboritismo, nagapakasala kamo, kay ginasabdong kamo sang kasuguan subong mga malinapason. 10  Kay ang bisan sin-o nga nagatuman sang bug-os nga Kasuguan apang nakasayop sa isa ka bahin, nalapas niya ini tanan. 11  Kay sia nga nagsiling: “Indi ka magpanghilahi,” nagsiling man: “Indi ka magpatay.” Karon, kon wala ka nagapanghilahi apang nagapatay ka, ginalapas mo ang kasuguan. 12  Padayon kamo nga maghambal sa amo nga paagi kag padayon nga magbuhat sa amo nga paagi subong sang ginahimo nila nga pagahukman suno sa kasuguan sang hilway nga katawhan. 13  Kay ang isa nga wala nagapakita sang kaluoy pagahukman nga wala sing kaluoy. Ang kaluoy labaw sa paghukom. 14  Ano ang kapuslanan sini, mga kauturan ko, kon may isa nga nagasiling nga may pagtuo sia apang wala sia sing mga buhat? Ina nga pagtuo indi makaluwas sa iya, indi bala? 15  Kon ang isa ka utod nga lalaki ukon isa ka utod nga babayi hubo kag wala sing bastante nga kalan-on para sa amo nga adlaw, 16  apang may isa sa inyo nga nagasiling sa ila: “Lakat kamo sa paghidait, magpainit-init kag magpakabusog,” apang wala ninyo sila ginahatagan sang mga kinahanglanon para sa ila lawas, ano ang kapuslanan sini? 17  Gani, amo man ang pagtuo, kon wala ini sing mga buhat, patay ini. 18  Apang, magasiling ang isa: “Ikaw may pagtuo, kag ako may mga buhat. Ipakita mo sa akon ang imo pagtuo nga wala sing mga buhat, kag ipakita ko sa imo ang akon pagtuo paagi sa akon mga buhat.” 19  Nagapati ka nga may isa ka Dios, indi bala? Maayo gid ang imo ginahimo. Apang ang mga demonyo nagapati man kag nagakurog. 20  Apang luyag mo bala mahibaluan, O tawo nga wala sing nahibaluan, nga ang pagtuo nga wala sing mga buhat indi aktibo? 21  Indi bala si Abraham nga aton amay ginpahayag nga matarong paagi sa mga buhat sa tapos niya ginhalad si Isaac nga iya anak sa halaran? 22  Nakita mo nga ang iya pagtuo nagpanghikot upod sa iya mga buhat kag paagi sa iya mga buhat nahimpit ang iya pagtuo, 23  kag natuman ang kasulatan nga nagasiling: “Si Abraham nagtuo kay Jehova, kag bangod sini ginkabig sia nga matarong,” kag gintawag sia nga “abyan ni Jehova.” 24  Nakita ninyo nga ang isa ka tawo ipahayag nga matarong paagi sa mga buhat, kag indi paagi sa pagtuo lamang. 25  Sa amo man nga paagi indi bala nga si Rahab nga makihilawason ginpahayag man nga matarong paagi sa mga buhat, sa tapos niya ginbaton sing maabiabihon ang mga mensahero kag ginpalakat sila sa lain nga alagyan? 26  Sa pagkamatuod, subong nga ang lawas nga wala sing espiritu patay, ang pagtuo nga wala sing mga buhat patay man.

Footnote