“Te Baibara boni bokin te Aro. Ma bon tiaki bokin abara, ao e aki kakawaki irouia I-Tiaina.”—LIN, TIAINA.

“I aki naba kona n ota ni booki aika tabu n au Aro n Hindu. N na kangaa ngkanne n ota riki n te Baibara ae Tabu?”—AMIT, INRIA.

“I karinea te Baibara bwa bokin rimoa ao I ongo naba bwa e rangi ni korakora kaboonakoana. Ma I tuai man nora katotona teuana.”—YUMIKO, TIABAN.

A bati aomata ni katobibia te aonnaba aika rangi ni karinea te Baibara. Ma bon tii teutana aia atatai iai ke bon akea. Bon anne ae riki nakoia kaain Asia aika mirion ma mirion mwaitiia, ao ai uana naba ma aaba aika bati ake e a taabangaki iai kabonganaan te Baibara.

Ma ko bae n titiraki ni kangai, ‘E aera bwa I riai n ota n te Baibara?’ Ukerani baika nanonaki ni kanoan te boki ae tabu aei, e kona ni buokiko ni:

  • Karekea te raunnano ao te kukurei

  • Kaaitarai kangaanga n te utu

  • Kabokorakora ma te tabeaianga

  • Kanakoraoa am iraorao

  • Kanakoraoa am kataumwane

Nora aron Yoshiko ae kaain Tiaban. E kan ataia neiei bwa tera kanoan te Baibara, ngaia are e a iangoia bwa e nang warekia. Tera mwina? E taku: “E a tia ni buokai te Baibara ni karekea au kantaninga n te maiu aei ao n taai aika a na roko. I a aki manga namakinna ae akea bongau.” E motikia naba Amit, are teuare e mwaneweaki mai eta, bwa e na nenera te Baibara. E taku: “I rangi ni kubanako bwa iai rongorongo aika kakawaki i nanon te Baibara ibukia aomata.”

E a tia te Baibara n rangi n rotii maiuia aomata aika mirion ma mirion. E aera bwa ko aki neneria i bon iroum ao n nora kakabwaiaam iai?