E a kaman aranaki te Kiritimati bwa aia toa Kristian are a bukamarua iai bungiakin Iesu. Ma e kamimi bwa a a kangaa naba angiini katei ake a karaoaki n te bukamaru aei, n irekereke ma bungiakin Iesu n te moantai.

Ma bon iai te otokaraki ibukin Santa Claus. Ae te aomata ae ataaki ni boong aikai bwa e kukukurei, e mainaina buaina, ao e ribaura tabana, are karioaki n 1931 bwa te bwai n anainano ae rangi n oromwaaka ibukin aia kambwana ni kamanging kaain Amerika Meang. N 1950 tabun ao tabeman kaaini Brazil a kataia n onea mwin Santa Claus ma Grandpa Indian ae kinaaki i abaia. Tera mwina? E taku te tia Rabakau ae Carlos E. Fantinatiaki bwa e aki tii tekenaki Granpa Indian iroun Santa Claus, ma “e tekenaki naba te teei ae Iesu, ao e a riki Santa Claus bwa te iruwa n te bukamaru n Ritembwa 25.” Ma otokaraki aika ai aron Santa Claus bon tii ngaiia aika karika te kangaanga ma te Kiritimati? Ibukini kaekaana ti na oki rikaaki nakon te waaki ni Kristian rimoa.

E taekinaki n te Encyclopedia Britannica bwa “n aia tai Kristian ake n te moan ao n te kauoua n tienture, ao e korakora kaitaraani bukamaruan aia rekenibong aomata ake a mate ibukin aia onimaki ke Iesu. Bukin tera? A iangoia Kristian bwa bukamaruan te rekenibong bon aia botaki beekan, ae te bwai ae riai n ribaaki. E bon aki taekinaki n te Baibara te bong are e bungiaki iai Iesu.

E ngae ngke a kaitaraa te katei ae bukamaruan te rekenibong Kristian ake rimoa, ma n te kaaua n tienture C.E., ao te Aro ni Katorika e a bukamarua te Kiritimati. E kani kakorakoraa mwaakana te Aro aei ni kamauna te bwai n tutuki teuana, ae taotiran te Aro ni beekan i Rom ma aia toa ake a kakaraoi n tain te kamwaitoro. E kaotaki n te boki ae Christmas in America mairoun neiere Penne L. Restad, bwa ni katoa ririki ni moa man Ritembwa 17 nakon Tianuare 1, ao “angia I-Rom a bukamaru, a takaakaro, a kukurei, a mwaati, ao a bukamarui tooa tabeua riki, bwa aia angakarea nakoia atuaia.” Ma n Ritembwa 25, ao kaain Rom a bukamarua ana bongi ni bung Taai. Ma bukamaruan te Kiritimati n te bongi n namwakaina anne iroun te Aro ni Katorika, e a katikiia iai I-Rom aika bati bwa a na bukamarua ana bongi ni bung Iesu n oneani mwin ana bongi ni bung taai. E taekinaki n te boki ae Santa Claus, a Biography, mairoun teuare Gerry Bowler, bwa “a bon teimatoa naba iai kaain Rom ni bukamarui aia toa n tain te kamwaitoro.” Ni koauana, a “boni kanikinaea te bong ae boou n te waaki nikawai.”

E teretere ngkanne bwa oin raoi te kangaanga ma bukamaruan te Kiritimati, e bon irekereke ma moan teina aika aki raraoi. E taekinna Stephen Nissenbaum n ana boki ae The Battle for Christmas, bwa te Kiritimati “bon aia toa beekan are e a karikaki bwa te katei ni Kristian.” Ngaia are te Kiritimati e bon aki karinea te Atua ma Natina are Iesu Kristo. Te koaua bwa e aki rangi ni kakawaki iangoan aei? E taku te Baibara: “Te iraorao raa iraoraon te raoiroi ma te buakaka? Ke tera ae a ibuokanibwai iai te oota ma te rotongitong?” (2 I-Korinto 6:14) N aroni boton te kai ae rikirake ma ni bwakee, ao ai aron naba te Kiritimati bwa “e aki konaki ni kaetaki.”Te Minita 1:15, BG.