Fè éfò pou li é pou anségné plibyen (vidéo)

Travay tousa ki fo pou vin on zouti-filé lè ou ka li é lè ou ka anségné douvan moun.

LÈSON 8

Sèvi èvè ègzanp pou anségné

Menmjan ki Gran Anségnan-la, kijan ou pé itilizé ègzanp on mannyè ki éfikas ?

LÈSON 9

Sèvi èvè imaj, foto é vidéo

Kijan ou pé sèvi èvè foto, imaj, vidéo oben dòt biten ankò pou édé sé moun-la konprann sé lidé enpòwtan la ?

LÈSON 10

Mèt koulè adan sa ou ka di

Kijan ou pé mèt koulè adan sa ou ka di pou sa vin pli klè é pou touché tchè a moun ?

LÈSON 11

Mèt chalè adan sa ou ka di

Kijan ou té’é pé mèt chalè adan sa ou ka di pou ba sé moun-la anvi kouté é pousé-yo aji ?

LÈSON 12

Montré santiman é konpasyon

Kijan ou pé montré santiman ki sensè é konpasyon pou sé moun-la ki ka kouté-w la ?

LÈSON 13

Montré sé moun-la kijan sa ou ka di itil ba yo

Kijan ou pé édé sé moun-la konprann kè sa ou ka di itil ba yo é kijan ou pé pousé-yo aji ?

LÈSON 14

Mèt sé lidé prensipal la an valè

Mèt sé lidé prensipal la an valè pou édé sé moun-la suiv, konprann é sonjé sa ou ka di.

LÈSON 15

Montré kè voumenm sèten dè sa ou ka di

Kijan ou pé montré kè voumenm sèten dè sa ou ka di lè ou ka fè on diskou oben lè ou ka préché ?

LÈSON 16

Palé on mannyè ki ka ankourajé

Ki twa biten enpòwtan nou dwèt fè pou nou palé on mannyè ki ké ankourajé lézòt é ki ké ba-yo lèspwa ?

LÈSON 17

Palé on jan ki fasil a konprann

Ka fò ou évité fè lè ou ka édé sé moun-la ki ka kouté-w la konprann byen sa ou ka di ?

LÈSON 18

Édé sé moun-la aprann on nouvo biten

Kijan ou pé fè sé moun-la ki ka kouté-w la réfléchi asi on biten ki ka entérésé-yo pou yo aprann on biten ki itil ?

LÈSON 19

Fè éfò pou touché tchè a moun

Kijan ou pé édé moun-la ki ka kouté-w la réfléchi asi sé rézon-la ki ka pousé-y a fè sa ki byen ?

LÈSON 20

Chwazi dènyé pawòl a-w byen

Ki sé adan lasanblé-la ki sé lè ou ka préché, kijan pou ou chwazi dènyé pawòl a-w ?

Pou konnèt plis biten asi sa

LIV É BWOCHI

Fè éfò pou li é pou anségné plibyen

Bwochi-lasa fèt pou édé-w li douvan moun, palé é anségné plibyen.