denmisɛnw

I KA KƐ JEHOVA TERI YE

U BƐƐ YIRA

Kɛ waajulikɛla ɲuman ye

An ka kuma fɛɛn saba koo la fɔlɔ sanni i ka bɔ waajuli la.

I KA KƐ JEHOVA TERI YE

U BƐƐ YIRA

Kololi, o ye kanuya lo ye

Jehova be mɔgɔ minw kanu, mun na a b’u kolo?

BAARAKƐTAW DENMISƐNW YE

A TELESARSE WALA A BƆ SƐBƐ KAN