Jehova Seerew ka baaraw

An ka waajuli baara

Baara kɛcogo ni JW.ORG ye ka Bibulu ka kibaro diiman jɛnsɛn

Jehova Seerew y’u ka site web labɛn kokura. Denmisɛnw fara mɔgɔkɔrɔbaw kan, a ka di u bɛɛ ye ka baara kɛ n’a ye walisa ka Ala ka Masaya kibaro diiman lase mɔgɔ caamanba ma.

Baara kɛcogo ni JW.ORG ye ka Bibulu ka kibaro diiman jɛnsɛn

Jehova Seerew y’u ka site web labɛn kokura. Denmisɛnw fara mɔgɔkɔrɔbaw kan, a ka di u bɛɛ ye ka baara kɛ n’a ye walisa ka Ala ka Masaya kibaro diiman lase mɔgɔ caamanba ma.

An be sɛbɛw ani fɛɛn wɛrɛ minw dilan

U be jɔncɛ kantigiman ka gafew dira mɔgɔw ma Kɔngo

Kalo o kalo, Jehova Seere jagwɛlɛ dɔw be voyazijan kɛ walisa ka taga Bibuluw ani gafew di mɔgɔw ma Kɔngo Kinsasa jamana na faratiw bɛɛ n’a ta.

U be jɔncɛ kantigiman ka gafew dira mɔgɔw ma Kɔngo

Kalo o kalo, Jehova Seere jagwɛlɛ dɔw be voyazijan kɛ walisa ka taga Bibuluw ani gafew di mɔgɔw ma Kɔngo Kinsasa jamana na faratiw bɛɛ n’a ta.

Boonlɔ baaraw

Videwo: Jehova Seerew be labɛn kɛra k’u ka sigiyɔrɔsoba yɔrɔ yɛlɛma

A filɛ yɔrɔ min na an be labɛn kɛra k’an ka sigiyɔrɔsoba yɔrɔ yɛlɛma Niyɔriki dugu la.

Videwo: Jehova Seerew be labɛn kɛra k’u ka sigiyɔrɔsoba yɔrɔ yɛlɛma

A filɛ yɔrɔ min na an be labɛn kɛra k’an ka sigiyɔrɔsoba yɔrɔ yɛlɛma Niyɔriki dugu la.