Taga a kɔnɔkow lajɛ

Jehova Seere dɔw ka walew n’u ka seereyaw

Jehova Seerew b’u seko bɛɛ kɛ k’a to Ala ka Kuma k’u ɲɛminɛ u ka miiriyaw, u ka kumaw ani u ka kɛtaw la. A filɛ o ye nɔɔ min to olu n’u sigiɲɔgɔnw ka ɲɛnamaya kan.