I-download kini nga card sa karakter sa Bibliya ug sayra ang bahin kang Ana, ang inahan ni propetang Samuel. I-print, guntinga, pil-a, ug hiposa.