Ano Man Nanggad an Itinotokdo kan Biblia?

An pantabang na ini sa pag-adal sa Bibliya dinisenyo tanganing maaraman mo an sinasabi kan Bibliya sa manlain-lain na tema, arog kan taano ta nagsasakit kita, ano an nangyayari sa tawo pagkagadan, paano magigin maugma an pamilya, asin dakul pang iba.

Ini daw an Katuyohan nin Dios?

Tibaad iniisip mo kun taano ta dakulon nin problema ngunyan. Aram mo daw na sinasabi kan Bibliya na may maabot na tunay na pagbabago asin puwede kang makinabang diyan?

KAPITULO 1

Ano an Katotoohan Manongod sa Dios?

Sa hiling mo, personal daw na nagmamalasakit saimo an Diyos? Aramon an saiyang personalidad asin kun paano ka magigin harani sa saiya.

KAPITULO 2

An Biblia​—Sarong Libro na Gikan sa Dios

Paano makakatabang an Bibliya na makayanan mo an saimong mga problema? Taano ta makakapagtiwala ka sa mga hula kaiyan?

KAPITULO 3

Ano an Katuyohan nin Dios Para sa Daga?

Mauutob pa daw an katuyuhan nin Diyos na magin paraiso an daga? Kun iyo, nuarin?

KAPITULO 4

Siisay si Jesu-Cristo?

Aramon kun taano ta masasabing si Jesus an ipinanugang Mesiyas, kun sain siya hali, asin kun taano ta siya an bugtong na Aki ni Jehova.

KAPITULO 5

An Pantubos—Regalo nin Dios na Nakakalabi sa Gabos

Ano an pantubos? Paano ka makikinabang diyan?

KAPITULO 6

Haen an mga Gadan?

Aramon an sinasabi kan Bibliya kun napapasain an mga gadan asin kun taano ta nagagadan an mga tawo.

KAPITULO 7

An Tunay na Paglaom Para sa Saindong Nagadan na mga Namomotan

Nagadanan ka na daw nin mahal sa buhay? Posible daw na mahiling mo giraray sinda? Aramon an itinutukdo kan Bibliya dapit sa pagkabuhay liwat.

KAPITULO 8

Ano an Kahadean nin Dios?

Dakul na tawo an tatao kan Pamibi kan Kagurangnan. Ano an kahulugan kan “Dumatong lugod an kahadian mo”?

KAPITULO 9

Nabubuhay Na daw Kita sa “Huring mga Aldaw”?

Pag-isipan kun paano an mga gibo-gibo asin mga ugali sa panahon ta nagpapatunay na nabubuhay na kita sa “huring mga aldaw” na ihinula sa Bibliya.

KAPITULO 10

An Espiritung mga Linalang—Kun Paano Sinda Nakakaapektar Sato

An Bibliya may sinasambit na mga anghel asin demonyo. Totoo daw an espiritung mga linalang na ini? Puwede daw sindang makaapektar sa buhay mo?

KAPITULO 11

Taano ta Tinotogotan nin Dios an Pagdusa?

Iniisip kan dakul na an Diyos an dapat basulon sa gabos na kasakitan sa kinaban. Ano sa hiling mo? Aramon an sinasabi nin Diyos manungod sa dahilan nin pagsakit.

KAPITULO 12

Pamumuhay sa Paagi na Nakakapaogma sa Dios

Puwedeng makapamuhay na napapaugma si Jehova. Sa katunayan puwede ka niyang magin amigo.

KAPITULO 13

Sarong Diosnon na Pagmansay sa Buhay

Ano an paghiling nin Diyos sa aborsiyon, pagpasalin nin dugo, asin sa buhay nin hayop?

KAPITULO 14

Kun Paano Gigibohon na Maogma an Saindong Buhay Pampamilya

An pagkamuot na ipinahiling ni Jesus sarong halimbawa na dapat arugon kan mga may agom, mga magurang asin mga aki. Ano an manunudan ta sa saiya?

KAPITULO 15

Pagsamba na Aprobado nin Dios

Aramon an anom na bagay na mamimidbid an mga nagsasagibo nin tunay na relihiyon.

KAPITULO 16

Manindogan Kamo Para sa Tunay na Pagsamba

Ano an mga puwedeng maatubang mo kun sinasabi mo sa iba an dapit sa saimong mga tinutubod? Paano mo gigibuhon iyan na dai sinda nakukulgan?

KAPITULO 17

Rumani sa Dios Paagi sa Pamibi

Dinadangog daw nin Diyos an pamibi mo? Tanganing masimbag iyan, kaipuhan mong masabutan an itinutukdo kan Bibliya dapit sa pamibi.

KAPITULO 18

An Bautismo Asin an Saindong Relasyon sa Dios

Ano an mga kaipuhan ngunang gibuhon bago makuwalipikar sa Kristiyanong bawtismo? Aramon kun sa ano iyan nagsisimbolisar asin kun paano iyan gigibuhon.

KAPITULO 19

Magdanay sa Pagkamoot nin Dios

Paano niyato ikakapahiling an pagkamuot asin pasasalamat sa gabos na ginibo nin Diyos?

APENDISE

An Ngaran nin Dios—An Paggamit Asin Kahulogan Kaiyan

Hinali an personal na ngaran nin Diyos sa dakul na traduksiyon kan Bibliya. Taano? Mahalaga daw na gamiton an ngaran nin Diyos?

APENDISE

Kun Paano Isinabi kan Hula ni Daniel an Pagdatong kan Mesiyas

Labing 500 na taon pa bago mangyari, ihinayag na nin Diyos kun nuarin an eksaktong pag-abot kan Mesiyas. Aramon an dapit sa pambihirang hulang ini!

APENDISE

Si Jesu-Cristo—An Ipinanugang Mesiyas

Nautob ki Jesus an gabos na hula sa Bibliya dapit sa Mesiyas. Repasuhon sa saindong Bibliya tanganing mapatunayan na an mga hulang ini nautob sagkod sa kasadit-saditing detalye.

APENDISE

An Katotoohan Manongod sa Ama, sa Aki, Asin sa Banal na Espiritu

Dakul an nagtutubod na itinutukdo kan Bibliya an doktrina nin Trinidad. Totoo daw iyan?

APENDISE

Kun Taano ta Dai Naggagamit kan Krus sa Pagsamba an Tunay na mga Kristiano

Talaga daw na nagadan si Jesus sa krus? Basahon an simbag hali mismo sa Bibliya.

APENDISE

An Pamanggihan kan Kagurangnan—Sarong Selebrasyon na Nagtataong Onra sa Dios

Pinagbutan an mga Kristiyano na girumdumon an Memoryal kan kagadanan ni Cristo. Nuarin asin paano ini dapat gibuhon?

APENDISE

“Kalag” Asin “Espiritu”—Ano Man Nanggad an Kahulogan kan mga Terminong Ini?

Dakul an nagsasabi na pagkagadan may dai nahihiling na parte sa hawak nin tawo an minasuway asin padagos na nabubuhay. Ano an sinasabi kan Tataramon nin Diyos?

APENDISE

Ano an Sheol Asin Hades?

May mga traduksiyon nin Bibliya na naggagamit nin mga terminong “lulubngan” o “impiyerno” para sa Sheol asin Hades. Ano talaga an buot sabihon kan mga iyan?

APENDISE

Aldaw nin Paghokom—Ano Iyan?

Aramon kun taano ta an Aldaw nin Paghukom magigin bendisyon sa gabos na maimbod na katawuhan.

APENDISE

1914—Sarong Makahulogan na Taon sa Hula kan Biblia

Ano an ebidensiya sa Bibliya na importanteng taon an 1914?

APENDISE

Siisay si Miguel na Arkanghel?

Ipinapamidbid kan Bibliya kun siisay an makapangyarihan na arkanghel na ini. Aramon an iba pang bagay dapit sa saiya asin kun ano an ginigibo niya ngunyan.

APENDISE

Pag-aram Kun Siisay an “Dakulang Babilonya”

An librong Kapahayagan may sinambit na sarong babayi na inaapod na “Dakulang Babilonya.” Literal na babayi daw siya? Ano an sinasabi kan Bibliya dapit saiya?

APENDISE

Namundag daw si Jesus sa Bulan nin Disyembre?

Isip-isipa an klima kan panahon nin taon na namundag si Jesus. Ano an ipinapahiling kaiyan?

APENDISE

Maninigo daw Niatong Selebraron an mga Kapiestahan?

Sain hali an dakul sa mga selebrasyon na popular sa lugar nindo? Tibaad mangalas ka pag naaraman mo an simbag.