TORRE STIʼ NI RAPA Agosto de 2015 | Ñee zabani binni despué de maʼ guti la?

Biblia cacabi ni gunabadiidxanu riʼ ne cudiini caadxi razón para guni crenu zaca ni cá luni.

TEMA STIʼ PORTADA

Xi rizaaca binni ora gatiʼ

Lu Biblia rieeteʼ xhono relatu ra biiguetaʼ bibani binni sti biaje. Ñee guníʼcabe paraa guyécabe la?

TEMA STIʼ PORTADA

Ñee riluxe guiráʼ ni ora gatiʼ binni la?

Xiñee zusibani Dios cani cadi nachaʼhuiʼ.

TEMA STIʼ PORTADA

Xiñee zanda guni crenu ziasa cani maʼ guti

Ndaaniʼ Biblia zeeda chupa razón ni rucaa laanu guni crenu ziasa gueʼtuʼ.

HISTORIA STINNEʼ

Maʼ bidii Jiobá naa jma de ni caquiiñeʼ guicaaʼ

Bidxelaʼ Félix Alarcón xi pur guibani, neca qué randa riniibibe ne yánnisibe runiibibe.

CANI GUPA FE

«Biasaʼ casi ti gunaa ni napa xiiñiʼ ndaaniʼ guidxi Israel»

Xi rusiidiʼ historia stiʼ Débora laanu de fe ne guendanadxibalú gupa gunaa riʼ.

Cani rinabadiidxaʼ binni de Biblia

Xiñee nabáninu. Xi para bizáʼ Dios laanu.