Lutani apo pali nkhani

Malango

Malango

Tamupokelerani!

Webusayiti iyi yimovwiraninge kumanya Chiuta, Baibolo, kweniso Ŵakaboni ŵa Yehova. Mungaŵerenga, kuwonelera kweniso kuchita dawunilodi ivyo vyamukondweskani. Tikukhumba kuti ŵanthu ŵanandi ŵawovwirike na webusayiti iyi, kweni kutora vinthu pa webusayiti iyi na kuŵika pa yinyake yayi. Para mukukhumba kuphalirako ŵanyinu ivyo mwasambira pa webusayiti iyi, mungalondezga Malango agho ghali musi umu.

 Ŵeneko (Copyright)

© 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved.

Awo ŵakunozga na kuŵika vinthu pa webusayiti iyi mba Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”). Vyose ivyo vili pa webusayiti iyi, ŵeneko mba Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (“Watch Tower”). Usange yayi, ŵakulongosora.

 Mazina gha makampani (Trademarks)

Adobe, Adobe logo, Acrobat, na Acrobat logo, ni mazina gha kampani ya Adobe Systems Incorporated. iTunes na iPod ni mazina gha Apple Inc. Microsoft, Microsoft logo, na mazina gha ma software na vinyake vya Microsoft, nga ni Microsoft Office na Microsoft Office 365, ni mazina gha makampani gha Microsoft Inc. Makampani ghanyake ghose ghakumanyikwa na trademark yake.

 Malango gha Webusayiti Iyi

Mulondezgenge malango agha para muli pa webusayiti iyi. Para muli pa webusayiti iyi, ndikuti mwazomera kulondezga “Malango” ghose gha webusayiti iyi. Para mukuwona kuti mungalondezga yayi Malango agha, muleke kugwiliskira ntchito webusayiti iyi.

Kasi ni vichi ivyo mungachita pa webusayiti iyi? Kuyana na malango:

  • Mungaŵerenga mabuku, kuchita dawunilodi sumu na mavidiyo, kupulinta mabuku na vithuzithuzi, kweni kuguliska yayi.

  • Mungatumira ŵanyinu malinki panji, ma EPUB, PDF, mavidiyo, vyakupulikizga na vinyake.

Ivyo mukwenera yayi kuchita:

  • Ivyo mwatora pa webusayiti iyi ma EPUB, PDF, mavidiyo, sumu, matrademark, vithuzithuzi na vinyake, kuŵika pa Intaneti yayi (file-sharing site, panji social network).

  • Muleke kutora vinthu pa webusayiti iyi na kuŵika pa software yinyake.

  • Muleke kupangaso panji kukopera ivyo vili pa webusayiti iyi kuti muguliske, (nanga mungaleka kusangirapo phindu).

  • Kugaŵizga yayi mapulogiramu ghakufuma pa webusayiti iyi. (Kweni mungagaŵizga mapulogiramu ghaulere agho ghakovwira kuchita dawunilodi mafayelo nga ni EPUB, PDF, MP3, na MP4).

  • Muleke kunanga vinthu pa webusayiti iyi panji kuyigwiliskira ntchito munthowa yambura kwenelera.

  • Muleke kugwiliskira ntchito webusayiti iyi munthowa yakuti mwambiske masuzgo, kujalira ŵanthu kuti ŵaleke kunjira pa webusayiti iyi, panji kuchita chilichose chakususkana na dango, panji kovwira ŵakhuluku.

  • Kuchitira bizinesi yayi webusayiti iyi.

 Vyachipatala

Ivyo vikusangika pa chigaŵa cha vyachipatala pa webusayiti iyi (“Vyachipatala”) mungavigwiliskira ntchito kweni ni ulongozgi wa ku chipatala yayi panji munkhwala. Chigaŵa cha Vyachipatala chikusankhira munthu chakuchita yayi pa nkhani ya mtundu wa munkhwala, kupimiska, masachizgo, dokotala, na vinyake ivyo vikuyowoyeka pa chigaŵa ichi.

Nyengo zose para mukukhumba kumanya vinandi vyakukhwaskana na suzgo linyake la muthupi panji vya munkhwala, fumbani a dokotala panji munthu munyake wakwenelera.

Ivyo muwonenge pa webusayiti iyi pa chigaŵa cha Vyachipatala ni vyaunenesko kweniso vya panyengo yake. Kweni ŵachipatala ndiwo ŵangamovwirani makora chomene. Para mungagwiliskira ntchito uheni vinthu ivyo vyalembeka pa chigaŵa ichi, webusayiti iyi yilije mulandu.

 Usange Pali Dandawuro

Webusayiti iyi na vyose ivyo vilipo ni vya Watchtower. Ndipouli para mwagwiliskira ntchito uheni ivyo mungatora pa webusayiti iyi na kusanga navyo masuzgo, ŵa Watchtower vikuŵakhwaska yayi ndipo ŵakupeleka wovwiri uliwose yayi.

Ŵa Watchtower ŵakumusimikizgirani kalikose yayi pa nkhani yakuti webusayiti iyi yilije mavayilasi panji vinthu vinyake viheni ivyo vingananga kompyuta yinu. Ŵazamulipira yayi katundu wa munthu waliyose uyo wanganangika, panji ngozi iyo yingachitika chifukwa cha kugwiliskira ntchito webusayiti iyi.

 Kuswa Malango

Para mwaswa Malango agha, ŵa Watchtower ŵazamuchitapo kanthu mwakuyana na dango. Para ŵawona kuti ntchakwenelera, ŵangamujalirani kuti muleke kunjiraso pa webusayiti iyi. Ŵangagwiliskira ntchito IP address yinu na kumujalirani kuti muleke kusanga webusayiti iyi. Kweniso ŵangapempha kampani iyo yikumovwirani kunjira pa Intaneti kuti yimujalirani, panji kumukakiskani.

 Para Malango Ghasintha

Nyengo zinyake ŵa Watchtower ŵangasintha Malango ghanyake. Para ŵasintha waka Malango, ghakwamba kugwira ntchito nyengo yeneyiyo. Ntheura muwonenge Malango agha nyengo zose kuti mumanye para ghanyake ghasintha.

 Malango gha Boma

Malango ghose pa webusayiti iyi, ngakukolerana na malango gha State of New York, U.S.A. Ntheura para kungaŵa mulandu uliwose wakukhwaskana na Malango agha, ndikuti mulandu uwo wendenge kuyana na malango gha State of New York, U.S.A.

 Dango Lambura Ntchito

Para khoti ladumura kuti dango linyake pa Malango agha ndambura ntchito, malango ghanyake ghalutilirenge kugwira ntchito. Para ŵa Watchtower ŵandakake munthu uyo waswa Malango agha, chikung’anamura kuti Malango ghaleka kugwira ntchito yayi panji kuti ŵalije nkhongono zakuchitirapo kanthu.

 Phangano

Malango agha ni phangano pakati pa imwe na ŵa Watchtower, ndipo ndigho mulondezgenge pakugwiliskira ntchito webusayiti iyi. Malango agha ghakunjira m’malo mwa agho ghakaŵako kumanyuma.