Lutani apo pali nkhani

Kusunga Chisisi

Kusunga Chisisi

MANYANI KUTI: PARA MWANJIRA PA WEBUSAYITI IYI NA KULEMBAPO VYA IMWE, NDIKUTI MUKUZOMEREZGA KUTI IVYO MWATITUMIZGIRA TINGAVIGWILISKIRA NTCHITO KUYANA NA DANGO LAKUYOWOYA VYA CHISISI ILO LIRI MUSI UMU.

Kusunga Chisisi

Wonaniso

  • Fundo Izo Ŵakaboni ŵa Yehova Ŵakulondezga Pakusunga Chisisi

  • Umo Tikuchitira na Ivyo Mwatumizga

  • Umo Tikuchitira na Macookies na Nthowa Zinyake

 TIKUMUSUNGIRANI CHISISI

Tili ŵakunozgeka kuvikilira na kusunga makora ivyo mwatipa. Fundo iyi ndiyo tikulondezga pa ivyo tikuchita na chilichose icho mwatipa pa webusayiti iyi. Para mwanjira pa webusayiti yithu, tikusungako vinyake ndipo tikumanya kuti ntchakuzirwa kuvisunga makora, kweniso kuti mwaŵeneko mumanyenge ivyo tikuchita na vinthu ivi. Nyengo zinyake mungatipa vinyake vyakukhwaskana na imwe pa peji la Personal Data. Ivi ni vinthu nga zina linu, adiresi yinu ya e-mail, adiresi yakupokelera makalata, nambara ya telefoni, panji vinyake kuti timumanyani makora. Ntchakukhumbikwa yayi kutipa vinthu ivi para muli pa chigaŵa cha webusayiti yithu icho waliyose wakunjirapo. Para tikuti “webusayiti” tikung’anamura webusayiti iyi na ghanyakeso agho tili nagho, nga ni app.jw.org, tv.jw.org, stream.jw.org, na wol.jw.org.

 AWO ŴAKUSUNGA IVYO MWATIPA

Wupu wa Ŵakaboni ŵa Yehova wa Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”) ndiwo mbeneko ŵa webusayiti iyi. Wupu uwu ukusanga phindu lililose yayi, kweni ukovwira Ŵakaboni ŵa Yehova pa ntchito yawo yakusambizga ŵanthu Baibolo. Usange mwasankha kujura akaunti, kupereka chawanangwa, kupempha kuti munthu wasambirenge namwe Baibolo, panji kuchita chilichose icho chingakhumba kuti mujiphare, ndikuti mukuzomerezga fundo izo talemba pano, kweniso kuti tivisunge pa makompyuta ghithu agho ghali ku United States, nakuti tingatumizga vinthu ivi ku maofesi ghanyake gha Ŵakaboni ŵa Yehova ku vyaru vinyake usange ntchakukhumbikwa kuti ŵamovwirani. Wupu uwu ukugwira ntchito mu vyaru vinandi kwendera mu maofesi agho ghali mu vyaru ivyo. Pakukhumba kumusungirani chisisi, mpingo wa Ŵakaboni ŵa Yehova mu chigaŵa chinu, ofesi ya charu icho, panji wupu unyake wa Ŵakaboni ŵa Yehova, ukusunga makora vinthu ivi.

Awo ŵakusunga ivyo mwatipa ŵakupambana kuyana na ivyo mukuchita pa webusayiti. Mwachiyelezgero, usange mukupereka chawanangwa ku ofesi yithu ya charu icho mwasankha, ndikuti zina na adiresi yinu vilutenge ku ofesi iyo kwaluta chawanangwa chinu. Kweniso usange mwapempha kuti munthu wasambirenge namwe Baibolo, zina na adiresi yinu vilutenge ku ofesi yithu mu charu icho na ku mpingo wa Ŵakaboni ŵa Yehova kuti ŵamovwirani.

Pakukhumba kumovwirani, usange mu charu chinu muli dango lakuvikilira ivyo munthu wapereka pa webusayiti, mungasanga vyakukhwaskana na charu chinu pa peji la maadiresi.

 CHIVIKILIRO NA KUSUNGA CHISISI

Tikumanya kuti ntchakuzirwa chomene kuvikilira ivyo mwatipa na kumusungirani chisisi. Tikulondezga nthowa zasono pakusunga ivyo mwatipa vyakukhwaskana na imwe kuti munthu waleke kwiba, vileke kugwiliskika ntchito yinyake, kupelekeka kunyake, kusinthika, kunangika panji kutayika mwangozi. Tikuwoneseska kuti tikusunga chisisi pakuchita chilichose na ivyo mwatipa, ndipo usange pakukhumbikwa kovwirana na ŵanyithu, nawo ŵakuvisunga makora ivyo mwatipa kuti muŵe ŵakuvikilirika. Tikusunga ivyo mwatipa m’paka apo tamalizgira kuchita ntchito iyo takhumbanga. Tikuchita ivi pakulondezga malango agho ghakuyowoya utali wa nyengo iyo tingasungira ivyo ŵanthu ŵatipa, usange ghaliko.

Tikumanya kuti chivikiliro ntchakuzirwa chomene. Tikuwoneseska kuti vyose vyakukhwaskana na imwe vyafika makora, ndipo tili na nthowa zakugomezgeka pakusunga chisisi, nga ni Transport Layer Security (TLS). Makompyuta ghithu ngakugomezgeka ndipo ghali ku malo ghakuvikilirika mwakuti tisunge makora vyose ivyo ŵanthu ŵakutitumizgira. Tikulondezga dango na kuwoneseska kuti palije uyo wakunjira uko kuli makompyuta agha kwambura kuzomerezgeka.

 ŴANA

Usange mwanjira pa webusayiti iyi mu charu icho kuyana na dango ŵakumutorani kuti ndimwe mwana, mungatumizga vyakukhwaskana na imwe mwakovwirika na ŵapapi ŵinu panji awo ŵakumusungani. Usange ndimwe mupapi panji mukusunga mwana, para mwazomerezga mwana kuti watumizge vyakukhwaskana na iyo, ndikuti mukuzomerezga fundo zakuyowoya vya Chisisi pa webusayiti iyi.

 MAWEBUSAYITI GHANYAKE

Nyengo zinyake pa webusayiti iyi mukusanga malinki agho ghakumulongozgerani ku mawebusayiti ghanyake agho tikughalemba ganyu nga nkhufiling’a mafomu. Icho mungamanyira kuti mwanjira pa webusayiti yinyake ntchakuti vikuyana yayi mawonekero na iyi, kweniso adiresi pachanya yikusintha. Para talemba ganyu mawebusayiti ghanyake, nyengo na nyengo tikuwonaso usange nagho ghakulondezga fundo izo ise tikwendera. Usange mukukhumba kumanya fundo izo mawebusayiti agha ghakulondezga, wonani pa mawebusayiti ghawo.

 PARA FUNDO ZASINTHA

Tikulutilira kunozga na kusazgirako vinyake pa webusayiti iyi, ndipo nyengo zinyake tikunozga nthowa zakuchitira vinthu izo zilipo kale. Pakuti vinthu vikulutilira kusintha, kweniso chifukwa chakuti malango na tekinoloje navyo vikulutilira kusintha, fundo izo tikulondezga pakusunga chisisi nazo zikusintha nyengo na nyengo. Usange tawona kuti ntchakwenelera kusintha fundo zithu, tizamuŵika fundo zasono pa peji ili kuti mumanyenge ivyo tikutora kwa imwe na umo tikuchitira navyo.

 ACTIVE SCRIPTING PANJI JAVASCRIPT

Scripting ni tekinoloje iyo yikovwira kuti webusayiti yigwirenge makora ntchito. Yikovwira kuti musange mwaluŵiro ivyo mukupenja. Kweni yikuŵika mapulogiramu panji kutora vinthu pa kompyuta yinu yayi.

Mukwenera kujura Active scripting panji JavaScript kuti vinthu vinyake vigwire makora ntchito. Mabrowser ghanandi ghakuzomera kujura panji kujara scripting, kuyana na webusayiti iyo munthu wajura. Kuti mumanye umo mungachitira, wonani ulongozgi pa browser iyo mukunjilira pa Intaneti.