Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 BIBELE YI HUNDZULA VUTOMI BYA VANHU

“Eku Heteleleni Ndzi Kume Ntshunxeko Wa Xiviri.”

“Eku Heteleleni Ndzi Kume Ntshunxeko Wa Xiviri.”
  • LEMBE RO VELEKIWA: 1981
  • TIKO: UNITED STATES
  • MATIMU YAKWE: N’WANA WA VUSOPFA

VUTOMI BYA MINA:

Ndzi velekiwe eMoundsville, ku nga xidorobana lexi rhuleke lexi nga etlhelo ka Nambu wa Ohio en’walungu wa West Virginia le U.S.A. A ndzi ri n’wana wa vumbirhi eka vamune, lava vanharhu va vona a va ri majaha, kutani minkarhi hinkwayo vutomi bya le kaya a byi tsakisa. Vatswari va mina a va ri vanhu va migingiriko, lava tshembekaka ni ku rhandza vanhu. A hi nga fuwanga kambe minkarhi hinkwayo a hi swi kuma leswi hi swi lavaka. Tanihi Timbhoni ta Yehovha, vatswari va mina va endle leswi nga ematimbeni ya vona leswaku va hi dyondzisa milawu ya Bibele loko ha ha ri vatsongo.

Hambiswiritano, loko ndzi va emalembeni ya kondlo-a-ndzi-dyi, ndzi sungule ku hambuka eka leswi ndzi dyondzisiweke swona. Ndzi sungule ku kanakana loko ku hanya hi milawu ya Bibele swi ri swinene kumbe swi enerisa. A ndzi tibyela leswaku ku va ni ntshunxeko wo endla xin’wana ni xin’wana lexi ndzi xi lavaka a ku ri yona ntsena ndlela yo va ni ntsako wa xiviri. Swi nga si ya kwihi, ndzi tshike ku ya eminhlanganweni ya Vukreste. Vamakwavo va mina vambirhi na vona va ndzi landzerile. Vatswari va hina va ringete ku endla hinkwaswo leswi va nga swi kotaka leswaku va hi pfuna, kambe hi ma bakanyele etlhelo matshalatshala ya vona.

A ndzi nga swi xiyi leswaku ntshunxeko lowu a ndzi wu lava a wu ta endla leswaku ndzi va hlonga ra ku godzomberiwa. Siku rin’wana loko ndzi muka ndzi huma exikolweni, munghana wa mina u ndzi nyike fole. Ndzi ri tekile. Ku sukela siku rero, ndzi sungule ku endla swilo swin’wana swo tala swo biha. Hi ku famba ka nkarhi, a ndzi tirhisa swidzidziharisi ni byala hi ndlela yo biha ni ku tikhoma hi ndlela yo biha. Eka malembe ma nga ri mangani lama landzeleke, ndzi ringete swidzidziharisi leswi a swi godzombela swinene ni leswi nga ni khombo. Loko ndzi ri karhi ndzi nghena hi nhloko eku godzomberiweni, ndzi sungule ni ku xavisa swidzidziharisi.

Hambiloko ndzi ringeta hi matimba ku honisa ripfalo ra mina, nkarhi ni nkarhi a ri ndzi kingindza leswaku ndlela leyi a ndzi hanya ha yona a yi hoxile. Kambe a ndzi vona onge se a wu hundzile nkarhi wa leswaku ndzi cinca mahanyelo lawa a ndzi ma hanya. Hambileswi a ndzi va ndzi ri exikarhi ka vanhu eminkhubyeni ni le tikhonsatini, minkarhi yin’wana a ndzi titwa ndzi ri ni xivundza ni ku tshikileleka. Minkarhi yin’wana a ndzi anakanya hi ndlela leyi vatswari va mina va nga vanene ni ku va ni xindzhuti ha yona kutani ndzi tivutisa leswaku swi tise ku yini leswaku ndzi tihambanisa na vona.

 NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMI BYA MINA HA YONA:

Hambileswi mina a ndzi nga ha tshembi leswaku ndzi nga hundzuka, van’wana a va ha ri ni ntshembo. Hi lembe ra 2000, vatswari va mina va ndzi rhambile leswaku ndzi ya entsombanweni wa muganga wa Timbhoni ta Yehovha. Ndzi tikokile ndzi ya. Ndzi hlamarile loko ndzi hlangana ni tindzisana ta mina timbirhi leti na tona a ti hambukile.

Loko ndzi ri entsombanweni, ndzi tsundzuke leswaku ndzi tshame ndzi ta endhawini yoleyo loko ku ri ni khonsati ya vuyimbeleri bya rhok eka lembe leri hundzeke. Ku hambana loku ndzi ku voneke ku ndzi khumbile swinene. Ekhonsatini a ku ri ni thyaka leri a ri lo n’walala ni musi wa fole. Vanhu vo tala lava a va ri kwalaho a va nga ri ni xinghana naswona marito lawa a ya yimbeleriwa a ma tshikilela. Kambe entsombanweni a ndzi rhendzeriwe hi vanhu lava nga ni ntsako wa xiviri, vanhu lava ndzi amukeleke hi malwandla hambileswi a ku hundze malembe va nga si ndzi vona. Ndhawu ya kona a yi basile naswona rungula leri a ku vulavuriwa ha rona a ri vulavula hi ntshembo wa vumundzuku. Ku vona vuyelo bya ntiyiso lowu nga eBibeleni swi endle leswaku ndzi tivutisa leswaku ha yini ndzi wu fularherile!—Esaya 48:17, 18.

“Bibele yi ndzi pfune leswaku ndzi tshika ku tirhisa ni ku xavisa swidzidziharisi kutani ndzi va munhu lonene”

Hi ku hatlisa endzhaku ka ntsombano, ndzi endle xiboho xo tlhelela evandlheni ra Vukreste. Vamakwavo va mina na vona va susumetiwe hileswi va swi voneke entsombanweni wolowo, kutani na vona va endla xiboho xo tlhelela evandlheni. Havunharhu bya hina hi amukele ku dyondzeriwa Bibele.

Ndzimana ya Bibele leyi ndzi khumbeke swinene i Yakobo 4:8 leyi nge: “Tshinelani eka Xikwembu, kutani xi ta tshinela eka n’wina.” Ndzi xiye leswaku loko ndzi lava ku tshinela eka Xikwembu, a ndzi fanele ndzi cinca vutomi bya mina. Nakambe a ndzi fanele ndzi tshika ku dzaha fole, ku tirhisa swidzidziharisi ni ku nwa byala ku tlula mpimo.—2 Vakorinto 7:1.

Ndzi tshike vanghana va mina va khale kutani ndzi kuma van’wana exikarhi ka vagandzeri va Yehovha. Nkulu loyi a nga Mukreste loyi a dyondzeke na mina Bibele u ndzi pfune swinene. A a tshamela ku ndzi bela riqingho ni ku ndzi endzela ku vona leswaku swilo swi famba njhani. Ninamuntlha wa ha ri un’wana wa vanghana va mina lavakulu.

Hi ximun’wana xa 2001, ndzi kombise ku tinyiketela ka mina eka Xikwembu hi ku khuvuriwa ematini, hilaha vamakwavo va mina vambirhi va endleke hakona. Wa nga vona ndlela leyi vatswari va mina ni ndzisana ya mina ya jaha leyi tshembekeke a va tsake ha yona loko ndyangu wa hina eku heteleleni wu gandzela Yehovha swin’we.

NDLELA LEYI NDZI VUYERIWEKE HA YONA:

A ndzi tibyela leswaku milawu ya Bibele ya tikisela, kambe sweswi ndzi yi teka tanihi leyi nga nsirhelelo lowu nga fanisiwiki na nchumu. Bibele yi ndzi pfune leswaku ndzi tshika ku tirhisa ni ku xavisa swidzidziharisi kutani ndzi va munhu lonene.

Ndzi ni lunghelo ro va xiphemu xa vamakwerhu va misava hinkwayo lava nga Timbhoni ta Yehovha. Vanhu lava va rhandzana hakunene naswona va tirhela Xikwembu hi vun’we. (Yohane 13:34, 35) Exikarhi ka vamakwerhu volavo ndzi kume nkateko wo hlawuleka swinene—nsati wa mina, Adrianne, loyi ndzi n’wi rhandzaka ni ku n’wi khathalela. Swi hi tisela ntsako lowukulu ku tirhela Muvumbi wa hina swin’we.

Ematshan’weni yo ya emahlweni ndzi hanya hi vutianakanyi, sweswi ndzi mutirheli wa nkarhi hinkwawo loyi a dyondzisaka vanhu ndlela leyi va nga vuyeriwaka ha yona eRitweni ra Xikwembu. Ntirho lowu wu ndzi tisele ntsako lowukulu ku tlula hinkwayo. Ndzi nga vula hi ku tiyiseka lokukulu leswaku Bibele yi hundzule vutomi bya mina. Eku heteleleni ndzi kume ntshunxeko wa xiviri.