Nghena endzeni

Hundzela eka leswi nga endzeni

 BIBELE YI HUNDZULA VUTOMI BYA VANHU

Ndzi Dyondze Ku Xixima Vavasati Ndzi Tlhela Ndzi Tixixima

Ndzi Dyondze Ku Xixima Vavasati Ndzi Tlhela Ndzi Tixixima
  • LEMBE RO VELEKIWA: 1960

  • TIKO LERI A HUMAKA EKA RONA: FURWA

  • MATIMU YAKWE: A NDZI RI NI MADZOLONGA, NDZI GODZOMBERIWE HI SWIDZIDZIHARISI, NDZI NGA VA XIXIMI VAVASATI

VUTOMI BYA MINA BYA KHALE:

Ndzi velekiwe eMulhouse en’walunguvuxa bya Furwa, edorobeni leri dumeke hi madzolonga. Loko ndza ha ri ntsongo, ndhawu leyi a yi ri ni mindyangu leyi nga ni madzolonga. Endyangwini wa ka hina, vavasati a va nga ri nchumu naswona vavanuna a va nga tali ku vulavula na vona. Ndzi dyondzisiwe leswaku ntirho wa wansati i ku sweka, ku khathalela wanuna ni vana.

Eku kuleni ka mina vutomi a byi tika. Tatana u fe ndzi ri ni malembe ya khume, hikwalaho ko va xindzendzele. Endzhaku ka malembe ya ntlhanu buti u tisungile. Lembe rero, swirho swa ndyangu wa ka hina swi holove swi kala swi dlayana, sweswo swi ndzi chavise ngopfu. Swirho swa ndyangu wa ka hina swi ndzi dyondzise ku tirhisa mikwana ni swibamu ni ku lwa loko swi fanerile. Leswi a ndzi pfilunganyekile, ndzi sungule ku titsalatsala miri hinkwawo ndzi tlhela ndzi nwa byala.

Loko ndzi ri ni malembe ya 16 a ndzi nwa mabodlhela ya biya ya khume ku ya eka 15 hi siku naswona swi nga si ya kwihi, ndzi sungule ku tirhisa swidzidziharisi. Ndzi xavise tinsimbi ta khale ndzi tlhela ndzi yiva leswaku ndzi ta kota ku swi xava. Loko ndzi ri ni malembe ya 17 se a ndzi tiva jele. Ndzi gweviwe ka 18 hikwalaho ko yiva ni ku va ni madzolonga.

Loko ndzi ri emalembeni ya va-20 xiyimo xa mina xi ye xi nyanya. A ndzi dzaha swiputsa swa mbangi swa 20 hi siku ndzi tlhela ndzi tirhisa heroin ni swidzidziharisi swin’wana. Minkarhi yo hlayanyana, ndzi pone ri ahlamile hikwalaho ko swi tirhisa. Ndzi sungule ku swi xavisa, hikwalaho a ndzi tshama ndzi ri ni mikwana ni swibamu. Siku rin’wana ndzi ringete ku duvula wanuna un’wana, kambe qulu ri be chasitere ra bandhi ri suka! Loko ndzi ri ni malembe ya 24, manana u file naswona vukarhi bya mina byi nyanyile. Loko vanhu va ri karhi va tifambela ivi va ndzi vona ndzi ri eku teni, hi ku chava a va ta hambukela eka xitarata xin’wana. Minkarhi yo tala a ndzi etlela ejele kumbe exibedlhele leswaku ndzi rhungiwa timbanga.

Loko ndzi ri ni malembe ya 28, ndzi teke nsati. A ndzi nga n’wi xiximi. A ndzi n’wi haxa hi nhlamba ndzi tlhela ndzi n’wi ba. A hi nga ri na vun’we. A ndzi anakanya leswaku ku n’wi nyika swin’wetsin’wetsi leswi yiviweke swi enele. Kutani, ku humelele nchumu lowu a ndzi nga wu langutelanga. U sungule ku dyondza Bibele ni Timbhoni ta Yehovha. Endzhaku ka dyondzo yakwe yo sungula, u tshike ku dzaha, a ala ku amukela mali leyi yiviweke a tlhela a ndzi tlherisela swin’wetsin’wetsi. A ndzi hlundzukile. A ndzi n’wi kaneta naswona minkarhi yin’wana a ndzi fufutela musi wa fole exikandzeni xakwe. Ndzi tlhele ndzi n’wi hlekula emahlweni ka vaakelani va hina.

 Vusiku byin’wana loko ndzi dakwile, ndzi hise yindlu ya hina. Nsati wa mina u ndzi ponisile swin’we ni xinhwanyetana xa hina xa malembe ya ntlhanu. Loko se byala byi hangalakile ndzi tisole ngopfu. A ndzi vona onge Xikwembu a xi nge pfuki xi ndzi rivalerile. Ndzi tsundzuka ndzi twa muprista a vula leswaku lava endlaka swo biha va ta ya etiheleni. Hambi ku ri dokodela wa mina wa mianakanyo u te: “Se swi herile hi wena! A xi kona lexi nga endliwaka ku ku pfuna.”

NDLELA LEYI BIBELE YI HUNDZULEKE VUTOMBI BYA MINA HA YONA:

Endzhaku ka loko yindlu yi tshwile hi rhurhile hi ya tshama ni vatswari va nsati wa mina. Loko Timbhoni ti endzele nsati wa mina, ndzi ti vutisile ndzi ku, “Xana Xikwembu xi nga ndzi rivalela swidyoho swa mina hinkwaswo?” Ti ndzi hlayele 1 Vakorinto 6:9-11 eBibeleni. Yi xaxameta mikhuva leyi Xikwembu xi yi vengaka, kambe yi tlhela yi ku: “Kambe hi leswi van’wana va n’wina a mi ri swona.” Marito wolawo ma ndzi tiyisekisile leswaku swa koteka ku cinca. Kutani Timbhoni ti ndzi tiyisekisile leswaku Xikwembu xa ndzi rhandza hi ku ndzi hlayela 1 Yohane 4:8. Yi ndzi khutazile kutani ndzi kombele Timbhoni leswaku ti dyondza na mina Bibele kambirhi hi vhiki naswona ndzi sungule ku ya eminhlanganweni ya Vukreste. A ndzi khongela eka Yehovha nkarhi ni nkarhi.

Ku nga si hela n’hweti, ndzi endle xiboho xo tshika swidzidziharisi ni ku nwa byala. Swi nga si ya kwihi, a ndzi ri eku lweni ni miri wa mina! A ndzi karhatiwa hi ku lorha swilo swo chavisa, ku pandza ka nhloko, vusindza ni swiphiqo swin’wana leswi vaka kona loko munhu a tshike swidzidziharisi. Kambe a ndzi swi xiya leswaku Yehovha a a ndzi pfuna a tlhela a ndzi tiyisa. A ndzi titwa ku fana na muapostola Pawulo. Mayelana ni mpfuno lowu Yehovha a n’wi nyikeke wona, Pawulo u tsarile: “Eka swilo hinkwaswo ndzi ni ntamu hikwalaho ka loyi a ndzi nyikaka matimba.” (Vafilipiya 4:13) Hi ku famba ka nkarhi, ndzi tshike ku dzaha fole.​—2 Vakorinto 7:1.

Bibele yi tlhele yi ndzi pfuna leswaku ndzi lawula vutomi bya mina ni ku antswisa vutomi bya ndyangu wa hina. Ndzi cince ndlela leyi a ndzi n’wi khoma ha yona nkatanga. Ndzi sungule ku n’wi xixima swinene ni ku vula marito lama nge “ndza kombela” ni lama nge “ndza khensa.” Ndzi tlhele ndzi va tatana lonene. Endzhaku ka lembe ndzi ri karhi ndzi dyondza Bibele, ndzi nyiketele vutomi bya mina eka Yehovha ivi ndzi khuvuriwa, ndzi landzela xikombiso xa nkatanga.

NDLELA LEYI NDZI PFUNEKEKE HA YONA:

Ndza tiyiseka leswaku milawu leyi kongomisaka ya le Bibeleni yi ponise vutomi bya mina. Hambileswi swirho swa ndyangu wa ka hina swi nga riki Timboni, swi xiye leswaku kumbexana a ndzi ta va ndzi file hikwalaho ko tirhisa swidzidziharisi kumbe ndzi dlayiwile loko ndzi lwa.

Tidyondzo ta Bibele leti hlamuselaka vutihlamuleri bya mina tanihi wanuna tlhelo tatana ti cince vutomi bya ndyangu wa mina swinene. (Vaefesa 5:25; 6:4) Hi sungule ku endla swilo tanihi ndyangu. Sweswi, ndzi tsakela ku n’wi seketela eka mintirho leyi a yi endlaka yo tanihi ntirho wa ku chumayela nkarhi hinkwawo. Na yena u tsakela ku ndzi seketela eka vutihlamuleri bya mina byo va mulanguteri evandlheni.

Rirhandzu ni ntwelavusiwana lowu Yehovha Xikwembu a ndzi kombiseke wona wu byi khumbe swinene vutomi bya mina. Ndzi navela ku vulavula hi timfanelo ta yena eka lava ku nga riki na ntshembo wa leswaku va ta cinca, tanihi leswi van’wana a va ndzi languta hakona. Ndza swi tiva leswaku Bibele yi ni matimba yo pfuna un’wana ni un’wana leswaku a va ni mahanyelo lamanene ni vutomi lebyi nga ni xikongomelo. Bibele a yi ndzi dyondzisanga ntsena ku rhandza vanhu van’wana ni ku va xixima, kambe yi tlhele yi ndzi pfuna leswaku ndzi tixixima.