Yohane 13:1-38

  • Yesu a hlambisa vadyondzisiwa vakwe milenge (1-20)

  • Yesu a paluxa Yudasi leswaku i muxengi (21-30)

  • Nawu lowuntshwa (31-35)

    • “Loko mi rhandzana” (35)

  • Ku landzula ka Petro ku profetiwa (36-38)

13  Leswi Yesu a a swi tiva ku nga si sungula nkhuvo wa Paseka leswaku a wu fikile nkarhi+ wa leswaku a suka emisaveni a tlhelela eka Tatana,+ u va rhandzile vanhu vakwe lava a va ri emisaveni naswona u va rhandze ku fikela emakumu.+  A va ri karhi va dya swakudya swa nimadyambu naswona Diyavulosi se a a kucetele Yudasi Iskariyota,+ n’wana wa Simoni, leswaku a n’wi xavisa.+  Leswi Yesu a a swi tiva leswaku Tatana u veke swilo hinkwaswo emavokweni yakwe ni leswaku u te a huma eka Xikwembu naswona a a tlhelela eka xona,+  a suka a yima hi nkarhi lowu a va dya swakudya swa nimadyambu a hluvula xiambalo xakwe xa le handle. Kutani a teka thawula a tiboha emasengeni.+  Endzhaku ka sweswo, a chela mati exibyeni a sungula ku hlambisa vadyondzisiwa vakwe milenge kutani a yi sula hi thawula leri a a ri bohe etinyongeni.  Hiloko a ya eka Simoni Petro. Kutani yena a ku: “Hosi, xana u lava ku ndzi hlambisa milenge?”  Yesu a n’wi hlamula a ku: “Leswi ndzi swi endlaka a wu nge swi twisisi sweswi, kambe u ta swi twisisa endzhaku.”  Petro a ku: “A ndzi nge pfumeli u ndzi hlambisa milenge.” Yesu a ku: “Loko ndzi nga ku hlambisi,+ a wu nge vi na mina.”  Simoni Petro a ku eka yena: “Hosi u nga ndzi hlambisi milenge ntsena, kambe ndzi hlambise ni mavoko ni nhloko.” 10  Yesu a ku: “Loyi a hlambeke swi lava a hlambisiwa milenge ntsena hikuva miri wakwe wu basile. N’wina mi basile, kambe a hi hinkwenu mi baseke.” 11  A a n’wi tiva loyi a nga ta n’wi xavisa.+ Hi yona mhaka a nga te: “A hi hinkwenu mi baseke.” 12  Loko a heta ku va hlambisa milenge a ambala xiambalo xakwe xa le handle kutani a tshama ehansi, ivi a ku: “Xana ma swi twisisa leswaku hikwalaho ka yini ndzi mi hlambise milenge? 13  Mi ndzi vitana ‘Mudyondzisi’ ni ‘Hosi’ naswona mi tiyisile hikuva ndzi yena.+ 14  Hikwalaho, loko mina hambileswi ndzi nga Hosi ni Mudyondzisi ndzi mi hlambise milenge,+ na n’wina mi fanele mi hlambisana milenge.+ 15  Hikuva ndzi mi vekele xikombiso, kutani mi fanele mi endla hilaha ndzi mi kombeke hakona.+ 16  Hakunene ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, nandza a nga n’wi tluli n’wini wakwe naswona loyi a rhumiweke a nga n’wi tluli loyi a n’wi rhumeke. 17  Loko mi tiva swilo leswi, mi ta tsaka loko mi swi endla.+ 18  A ndzi vuli n’wina hinkwenu; ndza va tiva lava ndzi va hlawuleke. Kambe ku fanele ku hetiseka tsalwa leri nge:+ ‘Loyi a a dya xinkwa xa mina u hundzuke nala wa mina.’+ 19  Ndzi mi byela mhaka leyi yi nga si endleka, leswaku loko yi endleka mi ta tshemba leswaku ndzi yena.+ 20  Hakunene ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, loyi a amukelaka loyi ndzi n’wi rhumaka wa ndzi amukela+ nakambe loyi a ndzi amukelaka u amukela ni Loyi a ndzi rhumeke.”+ 21  Endzhaku ko vula swilo leswi, Yesu a karhateka, kutani a ku: “Hakunene ndzi tiyisile ndzi ri eka n’wina, un’wana wa n’wina u ta ndzi xavisa.”+ 22  Vadyondzisiwa va sungula ku langutana hikuva a va nga swi tivi leswaku a a vula mani.+ 23  Un’wana wa vadyondzisiwa va Yesu loyi a a n’wi rhandza,+ a a tshame ekusuhi na yena. 24  Hiloko Simoni Petro a khwenuta mudyondzisiwa yoloye a ku: “Hi byele munhu loyi a vulaka yena.” 25  Kutani mudyondzisiwa yoloye a voyamela eka Yesu ivi a ku: “Hosi, u vulavula hi mani?”+ 26  Yesu a ku: “Hi loyi ndzi nga ta n’wi nyika xinkwa lexi ndzi nga ta xi peta exibyeni.”+ Loko a xi petile, a xi nyika Yudasi n’wana wa Simoni Iskariyota. 27  Endzhaku ka loko Yudasi a xi tekile, Sathana a n’wi kucetela.+ Kutani Yesu a byela Yudasi a ku: “Hatla u endla leswi u lavaka ku swi endla.” 28  Hambiswiritano, lava a va ri etafuleni a va nga swi tivi leswaku hikwalaho ka yini a a n’wi byela sweswo. 29  Van’wana a va ehleketa leswaku leswi Yudasi a a khoma bokisi ra mali,+ Yesu a a n’wi byela leswaku a xava swilo swa nkhuvo leswi lavekaka, kumbe leswaku a a fanele a nyika swisiwana swilo swo karhi. 30  Endzhaku ko teka xinkwa, a huma hi ku hatlisa naswona a ku ri vusiku.+ 31  Loko a humile, Yesu a ku: “N’wana wa munhu u vangamisiwile+ naswona Xikwembu xa vangamisiwa hikwalaho ka yena. 32  Xikwembu xi ta n’wi vangamisa+ naswona xi ta hatla xi n’wi vangamisa. 33  Vana lavatsongo, ndzi ta va na n’wina nkarhinyana. Mi ta ndzi lava; naswona sweswi ndza mi byela hilaha ndzi byeleke Vayuda hakona ndzi ku, ‘Laha ndzi yaka kona a mi nge ti.’+ 34  Ndzi mi nyika nawu lowuntshwa wa leswaku mi rhandzana; tanihi leswi ndzi mi rhandzeke,+ rhandzanani na n’wina.+ 35  Hinkwavo va ta tiva leswaku mi vadyondzisiwa va mina loko mi rhandzana.”+ 36  Simoni Petro a ku: “Hosi, u ya kwihi?” Yesu a n’wi hlamula a ku: “Laha ndzi yaka kona a wu nge ndzi landzeli sweswi, kambe u ta sala u ndzi landzela.”+ 37  Petro a ku: “Hosi, hikwalaho ka yini swi nga koteki leswaku ndzi ku landzela sweswi? Ndzi ta ku fela.”+ 38  Yesu a hlamula a ku: “Xana hakunene u ta ndzi fela? Hakunene ndzi tiyisile ndzi ri eka wena, nkuku a wu nge ringi u nga si ndzi landzula kanharhu.”+

Tinhlamuselo ta le hansi