Bwiinguzi bwamu Bbaibbele

Ibbaibbele liyubununa kuti Saatani Diabolosi nkwali ncobeni, mbuli mujayi singuzu, usinizya kuti kuyanda kwakwe kwazuzikizyigwa kwiinda ‘muzitondezyo zyakubeja’ alimwi ‘akweena.’ Ibbaibbele lyaamba kuti: “Ulalisandula lyoonse kuba mbuli mungelo wamumuni.”—2 Batesalonika 2:9, 10; 2 Bakolinto 11:14. Tulakonzya kuzyiba kuti Diabolosi nkwali kwiinda mukubona zyintu nzyanyonyoona.

Nokuba boobo, Diabolosi talinguwe uuleta mapenzi woonse. Nkaambo nzi? Leza wakalenga bantu kuti kabacikonzya kusala kucita cintu cibotu alimwi akucita cintu cibi. (Joshua 24:15) Ciindi notutasali kabotu, mapenzi alatucitikila.—Bagalatiya 6:7, 8.