Skip to content

Skip to table of contents

 LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA | LUKA 12-13

“Mulayandikana Kwiinda Tutiiti Twiingi”

“Mulayandikana Kwiinda Tutiiti Twiingi”

12:6, 7

Aambaanzi majwi aaJesu aali mulugwalo lwaLuka 12:6, 7? Vesi 4, itondeezya kuti Jesu wakabuzya batobeli bakwe kuti tabeelede kuyoowa bantu babakazya naakuti bayanda kubajaya. Jesu wakali kuyanda kugwasya basikwiiya bakwe kuti balibambile buyumu-yumu mbubakali kuyooswaana. Alubo wakababuzya kuti Jehova ulababikkila maanu akuti takabaleki kuti banyonyoonwe.

Kujana twachitobelezya biyeni chikozyano chaJehova chakubikkila maanu bakombima balikupenzegwa?

Nkuukuli nkutukonzya kujana makani aali atala aBakamboni baJehova basungidwe akaambo kalusyomo lwabo?

Ku kuli bakwesu abachizi basungidwe.