Skip to content

Skip to table of contents

July 23-29

LUKA 12-13

July 23-29
 • Lwiimbo 4 Ankombyo

 • Majwi Aantalisyo (3 min. naa kutasikaaawo)

LUBONO LUZWA MUJWI LYALEZA

 • Mulayandikana Kwiinda Tutiiti Twiingi”: (10 min.)

  • Lk 12:6—Leza utubikkila maanu tuyuni tuniini loko (“Tutiiti” makani aakwiiya ajanika muli Lk 12:6, nwtsty)

  • Lk 12:7—Jehova ulizi mbutubede, eezi zitondeezya kuti ulatubikkila maanu (“aalo masusu aali mumitwe yanu alibalidwe oonse” makani aakwiiya ajanika muli Lk 12:7, nwtsty)

  • Lk 12:7—Jehova ubikkila maanu umwi awumwi wesu kumugama (cl 241 ¶4-5)

 • Kuyanduula Lubono muJwi lyaLeza: (8 min.)

  • Lk 13:24—Majwi aaJesu aali mulugwalo oolu aambaanzi? (“Amubeleke changuzu” makani aakwiiya ajanika muli Lk 13:24, nwtsty)

  • Lk 13:33—Nkamboonzi Jesu naakaamba majwi aaya? (“nkaambo tacheeleli” makani aakwiiya ajanika muli Lk 13:33, nwtsty)

  • Kubala Bbayibbele kwamviki iino kwakuyiisyaanzi atala aJehova?

  • Ntuutuli tumwi twaambo ntwaajana mukubala Bbayibbele kwamviki iino?

 • Kubala Bbayibbele: (4 min. naa kutasika aawo) Lk 12:22-40

LIPEDE KUMULIMU WAKUKAMBAWUKA

 • Kubweeda Kwachibili: (3 min. naa kutasika aawo) Belesya chikozyano chili muzikozyano zyakwaambuuzyania. mpawo umutambe kumiswaangano.

 • Kubweeda Kwachitatu: (3 min. naa kutasika aawo) Belesya lugwalo nduyanda mpawo umupe bbuku ndimunooyiya.

 • Chiiyo chaBbayibbele: (6 min. naa kutasika aawo) lv 185 ¶4-5

BUUMI BWAMAKRISTU

 • Lwiimbo 116

 • Bakkala Kule Pesi Balayeeyegwa: (15 min.) Amweebele vidiyo.Kuzwa waawo, musandule mibuzyo iitobela:

  • Mbuubuli buyumu-yumu mbubakaswaana basikupupulula batatu?

  • Jehova wakatondeezya biyeni kuti wakali kubayeeya?

  • Basikupupulula aaba bakachita biyeni kuti bazumanane kukomba Jehova alubo eezi zyakabasungwaazya biyeni bamwi?

  • Kujana wabatondeezya biyeni luyando bachembeede abalemene bali mumbungano yanu?

 • Chiiyo chaBbayibbele chaMbungano: (30 min.) lv chaandaano 10 fuka 16-24

 • Kufwiinsya Zyayiigwa Akwaamba Ziyooyiigwa Mumviki Iitobela (3 min.)

 • Lwiimbo 5 Ankombyo