Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata — wydanie do studium

C3

Wersety, w których imię Jehowa nie występuje jako część cytatu albo nawiązania

Na poniższej liście podano pozostałe wersety, w których imię Jehowa pojawia się w tekście głównym Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata. Te wersety nie zawierają cytatów ze „Starego Testamentu”, w których występuje tetragram, ani nawiązań do takich fragmentów. Jednak za przywróceniem w nich imienia Bożego przemawiają mocne argumenty wynikające z kontekstu lub względy językowe. W każdym wypadku podano uzasadnienie takiej decyzji (zob. materiał „ Z jakich powodów przywrócono imię Boże w Chrześcijańskich Pismach Greckich”).

Pod nagłówkiem „Dodatkowe argumenty” wymieniono leksykony, opracowaniakomentarze, których treść przemawia za użyciem imienia Bożego w danym wersecie Chrześcijańskich Pism Greckich (powszechnie nazywanych Nowym Testamentem) albo wskazuje, że w danym wersecie nawiązano do imienia Bożego. Chociaż w części tych publikacji widać wpływ wiary w niebiblijną naukę o Trójcy, to potwierdzają one, że w pewnych wersetach powinno występować imię Boże.

Wśród tych dodatkowych argumentów znajduje się też wiele przekładów Biblii na różne języki, w których w odniesieniu do Boga użyto w tekście głównym imion lub określeń — takich jak Jehowa, Jahwe, יהוה (tetragram JHWH), PAN lub ADONAJ — albo w przypisach i uwagach marginesowych wskazano, że chodzi o Boga Jehowę. „Potwierdzenie w innych przekładach” to lista tłumaczeń Biblii, w których przywrócono imię Boże w danym wersecie lub w których wskazano, że dany werset odnosi się do Boga Jehowy. We wspomnianych tłumaczeniach imię Boże nie zawsze występuje w tych samych wersetach, co w Przekładzie Nowego Świata, ale jakaś jego forma pojawia się tam w Chrześcijańskich Pismach Greckich. Przekłady te oznaczono literą „J” oraz odpowiednim numerem (litera „J” wskazuje, że chodzi o imię Jehowa). Pełną listę tych źródeł zamieszczono w Dodatku C4.

Warto jednak zaznaczyć, że Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata, podejmując decyzję o przywróceniu imienia Bożego w Chrześcijańskich Pismach Greckich, nie opierał się na tych tłumaczeniach. Źródła „J” dowodzą po prostu, że inni tłumacze zdecydowali podobnie i przywrócili imię Boże w swoich przekładach „Nowego Testamentu”. Więcej informacji na ten temat zawiera Dodatek C1.

 Z JAKICH POWODÓW PRZYWRÓCONO IMIĘ BOŻE W CHRZEŚCIJAŃSKICH PISMACH GRECKICH

CZYNNIKI, KTÓRE WZIĘTO POD UWAGĘ:

  • Czy te słowa są cytatem z wersetu z Pism Hebrajskich, w którym występuje imię Boże? (Zob. Dodatek C2)

  • Czy chodzi o hebrajskie sformułowanie, które normalnie zawierałoby imię Boże? (Na przykład „anioł Jehowy”, Mt 1:20)

  • Czy w Pismach Hebrajskich kontekst cytowanych słów zawiera imię Boże? (Na przykład „Jehowa wypowiedział”, Mt 1:22; 2:15)

  • Czy w tekście greckim przed słowem Kýrios (Pan) brakuje rodzajnika, chociaż zgodnie z zasadami gramatyki powinien tam być, co może wskazywać, że pierwotnie w tym miejscu występowało imię własne? (Na przykład Mk 13:20)

  • Czy w danym wersecie pierwotnie użyto imienia Bożego, by uniknąć dwuznaczności? (Na przykład „o wszystkim, co Jehowa dla ciebie zrobił”, Mk 5:19)