Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata — wydanie do studium

Strona tytułowa i redakcyjna

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata — wydanie do studium

© 2020, 2023

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

100 Watchtower Drive

Patterson, NY 12563-​9205 U.S.A.

Wszelkie prawa zastrzeżone

WYDAWCY

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.

Wallkill, New York, U.S.A.

Publikacja ta nie jest na sprzedaż. Wydano ją w ramach ogólnoświatowej biblijnej działalności edukacyjnej prowadzonej przez Świadków Jehowy.

Przedmioty pokazane na ilustracjach i ujęcia 3D w galerii materiałów multimedialnych są oparte na wynikach dogłębnych badań. Jednak są to wizje artystyczne i czasami przedstawiają tylko jedną z kilku możliwości.

New World Translation of the Holy Scriptures (Study Edition)

Polish (nwtsty-P)

Rodzaju © 2020

Wyjścia © 2020

Kapłańska © 2020

Liczb © 2020

Powtórzonego Prawa © 2020

Jozuego © 2020

Sędziów © 2020

Rut © 2020

1 Samuela © 2020

2 Samuela © 2020

1 Królów © 2020

2 Królów © 2020

1 Kronik © 2020

2 Kronik © 2020

Ezdrasza © 2020

Nehemiasza © 2020

Estery © 2020

Hioba © 2020

Psalmy © 2020

Przysłów © 2020

Kaznodziei © 2020

Pieśń nad Pieśniami © 2020

Izajasza © 2020

Jeremiasza © 2020

Lamentacje © 2020

Ezechiela © 2020

Daniela © 2020

Ozeasza © 2020

Joela © 2020

Amosa © 2020

Abdiasza © 2020

Jonasza © 2020

Micheasza © 2020

Nahuma © 2020

Habakuka © 2020

Sofoniasza © 2020

Aggeusza © 2020

Zachariasza © 2020

Malachiasza © 2020

Mateusza © 2020

Marka © 2020

Łukasza © 2020

Jana © 2020, 2021

Dzieje © 2020, 2022

Rzymian © 2020, 2023

1 Koryntian © 2020, 2023

2 Koryntian © 2020

Galatów © 2020

Efezjan © 2020

Filipian © 2020

Kolosan © 2020

1 Tesaloniczan © 2020

2 Tesaloniczan © 2020

1 Tymoteusza © 2020

2 Tymoteusza © 2020

Tytusa © 2020

Filemona © 2020

Hebrajczyków © 2020

Jakuba © 2020

1 Piotra © 2020

2 Piotra © 2020

1 Jana © 2020

2 Jana © 2020

3 Jana © 2020

Judy © 2020

Objawienie © 2020