Matthew 8:1-34

8  Bihaen hem kam daon from datfala maunten, staka pipol followim hem.  Wanfala man kam long hem wea garem leprosy. Hem baodaon long hem and sei: “Lord, sapos iu willing, iu savve mekem mi gud bak.”  Hem tasim hem and sei: “Mi barava laek for duim datwan. Iu gud bak nao.” Semtaem nomoa, leprosy bilong hem finis.  Then Jesus sei long hem: “No storyim diswan long eniwan. Bat go long priest mekem hem savve lukim iu and givim datfala sakrifaes wea Moses talem for givim, mekem olketa priest lukim iu gud bak moa.”  Taem hem kasem Ca·perʹna·um, wanfala bigman bilong olketa soldia kam long hem  and sei: “Lord, wakaman bilong mi hem leidaon long haos distaem. Hem paralaes and hem safa tumas.”  Jesus sei long hem: “Taem mi kasem haos bilong iu, bae mi healim hem.”  Datfala bigman hem sei: “Lord, hem no fitim for iu kam long haos bilong man olsem mi. Iu talem kam nomoa for hem gud bak, and wakaman bilong mi bae gud nao.  Bikos mi tu mi stap anda long olketa narawan and olketa soldia stap anda long mi. Mi savve sei long wanfala soldia, ‘Iu go!’ and hem go nao. And long narawan mi savve sei, ‘Iu kam!’ and hem kam. And mi savve sei long wakaman bilong mi, ‘Duim olsem!’ and hem duim wanem mi talem.” 10  Taem Jesus herem datwan hem barava sapraes and hem sei long olketa wea followim hem: “Mi talem iufala tru samting, Mi no savve long eniwan long Israel wea garem strongfala faith olsem disfala man. 11  Nomata olsem, plande pipol from east and from west bae kam and sidaon raonem tebol witim Abraham and Isaac and Jacob long Kingdom bilong God.* 12  Bat olketa bae torowem olketa son bilong Kingdom long aotsaed wea hem dark. Long ples hia nao bae olketa feel sorre tumas and krae.” 13  Then Jesus hem sei long datfala bigman: “Go bak long haos. Iu bae kasem nao samting wea iu hope for hem.” Semtaem nomoa, wakaman bilong hem gud bak nao. 14  Taem Jesus go insaed haos bilong Peter, hem lukim mami-in-law bilong Peter hem leidaon from hem sik and body bilong hem hot tumas. 15  So hem tasim hand bilong hem and semtaem nomoa datfala sik hem finis nao. Then hem getap and go redyim kaikai for Jesus. 16  Bat long evening pipol tekem kam long Jesus plande pipol wea demon* stap long olketa, and hem talem toktok for raosem olketa demon and hem healim evriwan wea sik. 17  Hem duim diswan mekem toktok bilong profet Isaiah hem kamap tru. Toktok hia hem olsem: “Hem finisim olketa sik bilong iumi and aotem olketa samting wea mekem iumi safa.” 18  Taem Jesus lukim staka pipol hipap raonem hem, hem talem olketa disaepol for katkros go long narasaed long sea. 19  Wanfala man wea teachim law kam long hem and sei: “Teacher, nomata long eni ples wea iu bae go long hem, mi bae followim iu.” 20  Bat Jesus sei long hem: “Olketa fox garem hol for stap insaed and olketa bird garem nest tu, bat Son bilong man no garem eni ples bilong hemseleva wea hem savve sleep long hem.” 21  Then nara disaepol bilong Jesus sei long hem: “Lord, letem mi go firstaem for berem Dadi bilong mi.” 22  Jesus sei long hem: “Iu gohed followim mi. Fitim for olketa wea dae finis nao berem olketa wea dae.” 23  Jesus and olketa disaepol bilong hem go insaed wanfala boat. 24  Gogo, sea hem barava raf and olketa wave bangam boat mekem wata hem go insaed. Bat Jesus gohed for sleep nomoa. 25  Olketa disaepol wekapem hem and sei: “Lord, sevem iumi, iumi klosap dae nao ia!” 26  Bat hem sei long olketa: “Hao nao iufala fraet? Faith bilong iufala hem smol nomoa.” Then hem getap and hem tok strong long wind and sea. Semtaem nomoa, wind hem stop and sea hem fine nao. 27  So olketa disaepol barava sapraes and sei: “Wanem kaen man nao diswan? Nomata wind and sea bat obeyim hem tu.” 28  Olketa kasem narasaed long sea, long bigfala area wea datfala taon Gadara* hem stap. Long there nao tufala man kam long hem wea olketa demon stap long tufala. Tufala hia stap kam long beregraon, and tufala raf fogud. Dastawe evriwan fraet for wakabaot go pas long datfala beregraon. 29  Tufala singaot big olsem: “Son bilong God, why nao iu mek trabol for mifala? Hao, iu kam long hia for panisim mifala bifor hem kasem taem wea God markem for duim datwan?” 30  Long wanfala ples wea lelebet farawe from olketa, staka pigpig stap and olketa gohed for kaikai. 31  So olketa demon sei long hem: “Sapos iu raosem mifala, plis iu sendem mifala go insaed olketa pigpig hia.” 32  Hem sei long olketa: “Iufala go nao!” So olketa kamaot from tufala man hia and go insaed olketa pigpig. Then evri pigpig ran go and foldaon long datfala maunten and evriwan long olketa dae insaed long sea. 33  Olketa man wea lukaftarem olketa pigpig ranawe go long taon and talem evriwan wea olketa meetim abaotem evri samting hia and abaotem tufala man wea olketa demon stap long olketa. 34  Then evriwan long datfala taon go for lukim Jesus. Taem olketa kasem hem, olketa barava ask strong for hem mas lusim ples bilong olketa.

Olketa footnote

Long Greek languis hem sei, “Kingdom wea hem bilong heven.” Diswan showimaot man wea rul long disfala Kingdom hem stap long heven.
Long Greek languis hem sei, “pneuʹma.” Lukim Appendix 7B.
Long Mr 5:1 and Lu 8:26 hem sei, “bigfala area wea datfala taon Gerasa hem stap.”