Matthew 26:1-75

26  Taem Jesus talem olketa samting hia finis, hem sei olsem long olketa disaepol bilong hem:  “Iufala savve finis next tumoro hem taem bilong Pasova. Olketa bae givim go Son bilong man long enemy and olketa bae nilam hem long post.”  Olketa hed priest and olketa bigman hipap long area long midol long haos bilong hae priest wea no eni ruf kavarem. Nem bilong hae priest hia hem Caʹia·phas.  Olketa mekem plan for holem* Jesus and killim hem dae.  Olketa gohed for sei: “Iumi no duim diswan long bigfala hipap hia, nogud diswan mekem pipol kros and singaot olobaot.”  Jesus stap long Bethʹa·ny long haos bilong Simon wea garem leprosy bifor.  Taem hem kaikai, wanfala woman kam long hem. Hem tekem kam wanfala botol wea garem spesol oil insaed wea smel naes and wea kost bilong hem hae tumas, and hem kapsaetem datfala oil long hed bilong Jesus.  Taem olketa disaepol lukim diswan olketa feel nogud and sei: “Hao nao woman hia weistim disfala oil?  Hao nao iumi no salem oil hia and kasem bigfala selen mekem iumi givim long pipol wea poor?” 10  From Jesus savve long tingting bilong olketa, hem sei olsem: “Why nao iufala laek mek trabol long hem? Gudfala samting nao hem duim for mi. 11  Pipol wea poor bae stap olowe witim iufala bat mi bae no stap olowe witim iufala. 12  Taem disfala woman oilim body bilong mi witim disfala spesol oil wea smel naes, hem redyim body bilong mi for taem wea olketa bae berem mi. 13  Mi talem iufala tru samting, Long evri ples long world wea olketa preachim datfala gud nius abaotem Kingdom, bae olketa storyim tu samting wea woman hia duim, and pipol bae tingim hem.” 14  Judas Is·carʹi·ot, wea hem wanfala aposol* bilong Jesus, hem go long olketa hed priest 15  and hem sei long olketa: “Sapos mi tekem iufala go long Jesus, wanem nao bae iufala givim long mi?” Olketa sei bae olketa givim thirti silver coin long hem. 16  So start long datfala taem hem lukaotem eni chance for duim datwan. 17  Long first day for kaikaim bred wea no garem yeast olketa disaepol sei long Jesus: “Long wea nao iu laekem mifala for redyim evri samting for iu savve kaikaim kaikai bilong Pasova?” 18  Hem sei: “Iufala go long taon and bae iufala meetim wanfala man. Iufala sei olsem long hem, ‘Teacher hem sei: “Taem for mi dae hem klosap nao. Bae mi kaikaim kaikai bilong Pasova witim olketa disaepol bilong mi long haos bilong iu.”’” 19  Olketa disaepol duim samting wea Jesus talem and olketa mek redi for Pasova. 20  Long evening, hem sidaon raonem tebol witim twelvfala disaepol bilong hem. 21  Taem olketa kaikai, hem sei: “Mi talem iufala tru samting: Wanfala long iufala bae givim mi go long enemy.” 22  Olketa feel sorre tumas long diswan and evriwan long olketa askem hem olsem: “Waswe Lord, mi nao datfala man?” 23  Hem sei: “Man wea tekem kaikai from pleit long semtaem wea mi tekem kaikai from pleit, hem nao datfala man. 24  Hem tru, Son bilong man bae lusim iufala, olsem olketa Holy Raeting talem finis. Bat man wea givim Son bilong man go long enemy bae kasem barava nogud samting! Hem moabeta for hem no born nomoa, winim for hem kasem nogud samting hia.” 25  Judas, wea hem nao bae givim Jesus go long enemy, hem sei: “Hao Teacher,* mi nao datfala man?” Jesus sei long hem: “Iu savve long ansa.” 26  Taem olketa kaikai yet, Jesus tekem wanfala bred. Hem prea, then hem brekem datfala bred and givim long olketa and sei: “Tekem bred hia and kaikaim. Diswan hem piksarem body bilong mi.” 27  Then hem tekem wanfala kap wine. Hem prea, then hem pasim go kap hia long olketa, and sei: “Iufala drinkim diswan. 28  Diswan hem piksarem blood bilong mi wea hem nao ‘blood bilong datfala agreement’ wea mi mas pourimaot for mekem plande pipol kasem forgiveness for sin. 29  Bat iu savve, Bae mi no drinkim moa eni wine go kasem day wea mi drinkim niufala wine witim iufala long Kingdom bilong Dadi bilong mi.” 30  Then bihaen olketa singsing for praisem God, olketa go long Maunt Olive Tree. 31  Then Jesus hem sei long olketa: “From samting wea bae happen long mi, iufala evriwan bae lusim mi long disfala naet, bikos olketa Holy Raeting sei: ‘Mi bae killim dae datfala man wea lukaftarem olketa sheepsheep, and olketa sheepsheep hia bae ranawe go long olketa difren ples.’ 32  Bat bihaen mi laef bak bae mi go firstaem long iufala long Galʹi·lee.” 33  Bat Peter sei long hem: “Nomata olketa narawan hia lusim iu, hard tumas for mi lusim iu!” 34  Jesus sei long hem: “Mi talem iu tru samting, Long disfala naet, bae wanfala kokorako hem krae bihaen mek-thri taem wea iu sei iu no savve long mi.” 35  Peter sei long hem: “Nomata sapos mi mas dae witim iu, hard tumas for mi sei mi no savve long iu.” Olketa nara disaepol tu talem sem samting. 36  Then Jesus go witim olketa long ples wea nem bilong hem Geth·semʹa·ne, and hem sei long olketa disaepol: “Sidaon long hia taem mi go prea long there.” 37  Hem tekem Peter and tufala son bilong Zebʹe·dee witim hem and olketa go moa. Then from Jesus tingim samting wea bae happen, hem start for barava wari and sorre tumas. 38  Hem sei long olketa: “Mi barava wari tumas nao. Iufala stap long hia and gohed for lukaot witim mi.” 39  Then hem wakabaot lelebet go moa. Hem nildaon long graon and prea olsem: “Dadi bilong mi, sapos hem fitim, plis no mekem mi drink long disfala kap. Nomata olsem, no duim wanem mi laekem, bat duim nomoa wanem iu laekem.” 40  Hem go bak long ples wea olketa disaepol stap and hem lukim olketa sleep. So hem sei long Peter: “Hao, iufala no fit for lukaot witim mi nomata for wanfala hour nomoa? 41  Iufala mas gohed for lukaot and prea, mekem iufala no foldaon long eni samting wea traem iufala. Bat mi savve, nomata man savve laekem tumas for duim samting, maet body* bilong hem no strong for duim wanem hem laekem.” 42  Hem go for prea moa long mek-tu taem. Hem sei: “Dadi, sapos no eni wei moa and mi mas drink long disfala kap, bae mi duim wanem iu laekem.” 43  Hem go bak for lukim olketa disaepol bat olketa sleep moa, bikos eye bilong olketa laek sleep tumas. 44  So hem lusim olketa and go bak moa for prea long mek-thri taem, and talem sem samting long prea bilong hem. 45  Hem go bak for lukim olketa disaepol and hem sei long olketa: “Hao nao iufala laek rest and sleep long taem olsem? Iu savve, klosap nao samwan bae givim Son bilong man go long olketa man wea sin. 46  Standap, iumi go. Man wea bae givim mi go long enemy hem klosap for kam nao!” 47  Semtaem nomoa, Judas, wea hem wanfala aposol* bilong Jesus, hem kam witim wanfala big sekson wea olketa hed priest and olketa nara bigman nao sendem kam. Sekson hia holem kam olketa sword and olketa stik for whipim man. 48  Long firstaem, bifor olketa kasem Jesus, Judas sei olsem long olketa hia: “Man wea mi kissim nao hem man wea iufala lukaotem. Iufala mas holem hem and tekem hem go.” 49  Judas hem go stret long Jesus and sei: “Teacher!”* and hem kissim hem. 50  Bat Jesus sei long hem: “Iu kam for wanem ia?” So olketa holem Jesus and tekem hem go nao. 51  Bat wanfala long olketa wea kam witim Jesus tekem sword bilong hem and katemaot ear bilong wakaman bilong hae priest. 52  Then Jesus sei long hem: “Iu no duim olsem. Leavim sword ia. Eniwan wea iusim sword for killim dae narawan, bae olketa iusim sword for killim hem dae tu. 53  Waswe, iu no savve nomoa, sapos mi laekem mi savve askem Dadi bilong mi for sendem kam winim twelvfala army bilong olketa angel for helpem mi? 54  Bat sapos mi duim datwan, hard for samting wea olketa Holy Raeting talem hem kamap tru.” 55  Jesus sei long olketa: “Hao, mi wanfala man for steal mekem iufala mas kam long mi witim olketa sword and olketa stik for holem mi? Staka day nao mi sidaon insaed temple and teachim pipol, bat iufala no holem mi. 56  Diswan hem for mekem samting wea olketa profet talem long olketa Holy Raeting hem kamap tru.” Then olketa disaepol lusim hem and ranawe. 57  Olketa wea holem Jesus tekem hem go long Caʹia·phas, wea hem nao hae priest. Olketa man wea teachim law and olketa bigman hipap long there tu. 58  Peter go bihaenem hem bat no go klosap long hem. Hem kasem haos bilong hae priest bat hem stap long area long midol long haos wea no eni ruf kavarem and sidaon witim olketa man wea waka long datfala haos for lukim wanem bae happen. 59  Olketa hed priest hia and olketa man bilong Hae Kot bilong olketa Jew* lukaotem eni pruv for sei Jesus hem fit for dae, 60  bat nomata staka man talem olketa laea samting abaotem hem, olketa no savve faendem eni pruv. Gogo tufala man kam 61  and sei: “Disfala man hem sei: ‘Mi bae aotem disfala temple bilong God and insaed thrifala day mi bae wakem moa.’” 62  Hae priest hem standap and askem Jesus olsem: “Hao, iu no laek talem eni samting? Wanem nao tingting bilong iu abaotem samting wea olketa hia talem?” 63  Bat Jesus stap kwaet nomoa. So hae priest sei long hem: “Distaem iu mas talem tru samting, nogud iu laea long datfala God wea laef. Waswe, iu nao datfala Christ, Son bilong God?” 64  Jesus sei long hem: “Hem nao iu talem ia. Bat mi talem iufala: Start long disfala taem iufala bae lukim Son bilong man hem sidaon long raet saed* bilong God wea garem paoa ovarem evri samting. And bae iufala lukim Son bilong man hem kakam long olketa cloud long skae.” 65  Then hae priest brekem kaleko bilong hem and sei: “Hem talem barava nogud samting! Iumi no needim eniwan moa for accusim hem! Iufala herem nao nogud samting wea hem talem. 66  Hao nao tingting bilong iufala?” Olketa sei: “Hem fit for dae nao.” 67  Then olketa spit long feis bilong hem and hitim hem. Olketa narawan hitim feis bilong hem 68  and sei: “Hao Christ, iu wanfala profet? Sapos olsem, iu talem kam hu nao hitim iu?” 69  Peter hem sidaon long datfala area long midol long haos and wanfala haosgele kam long hem and sei: “Mi lukim iu tu iu gogo witim Jesus bilong Galʹi·lee!” 70  Bat Peter sei long olketa: “Mi no savve long samting wea iu storyim.” 71  Bihaen hem go aot and stap klosap long gate, narafala gele lukim hem and sei long olketa narawan long there: “Disfala man tu hem savve gogo witim Jesus bilong Nazʹa·reth.” 72  Narataem moa hem tok strong olsem: “Mi no savve long datfala man!” 73  Bihaen lelebet taem, olketa narawan wea standap long there tu sei long Peter: “Iu wanfala disaepol bilong hem tu ia, bikos toktok bilong iu hem here olsem olketa.” 74  Then hem start for barava denyim datwan and sei sapos hem laea, fitim for God panisim hem nao. Hem sei: “Mi no savve long disfala man!” Semtaem nomoa, wanfala kokorako hem krae. 75  Peter tingim datfala toktok bilong Jesus taem hem sei: “Bihaen mek-thri taem wea iu sei iu no savve long mi, wanfala kokorako bae krae.” Peter hem go aotsaed and hem krae fogud.

Olketa footnote

For holem Jesus and tekem hem go long wei wea mekem pipol tingse hem stret nomoa.
Long Greek languis hem sei, “wanfala long twelvfala aposol.”
Long Hebrew languis hem sei, “Rabbi.”
Diswan hem minim wei wea man hem no perfect and hem sin.
Wanfala long twelvfala.
Long Hebrew languis hem sei, “Rabbi.”
Sanhedrin.
Long Greek languis hem sei, “long raet saed bilong paoa.”